Startsida Umeå kommun
Illustration avgränsning landsbygd

Landsbygden

Planen för landsbygden är på utställning samtidigt som detta dokument och kommer vara gällande för Umeå kommun med undantag för de största tätorterna Umeå, Sävar, Hörnefors, Obbola och Holmsund samt Röbäck och Ersmark. Planen sammanfaller med andra fördjupningar såsom Fördjupning för Umeå eftersom landsbygdsområden finns inom Fördjupning för Umeå men även andra fördjupningar såsom för kusten, älvslandskapet med mera. I det fall skrivningar är motstridiga får en bedömning göras. Utgångspunkten är att en fördjupning är tungt vägande.

Här behandlas exempelvis scenariots ambitioner om tillväxt i bystråk och målsättningar för en rik landsbygdsutveckling, naturreservat, naturresurser osv. Tematiskt tillägg för landsbygd hanterar aktuella delar från ÖPL98. När Tematiskt tillägg för landsbygd vinner laga kraft utgår tidigare kommuntäckande översiktsplan från 1998, kallad ÖPL98.

Illustration hållbar planering för landsbygden

Ett stort antal resurser bidrar till en utvecklad landsbygd.

Målsättningarna för Umeå landsbygd

Målsättningarna för Umeå landsbygd består av en övergripande samt fem tematiska målsättningar;

Umeå landsbygd är en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus.

  • Skapa attraktiva livsmiljöer genom en hållbar bebyggelsestruktur, som stöttar lokal utveckling, service och kollektivtrafik.
  • Utveckla och stärka det lokala näringslivet som motor för hållbar landsbygdsutveckling.
  • Säkra tillgång till väl fungerande offentlig service och utökad samverkan mellan olika serviceaktörer.
  • Öka möjligheterna till hållbart resande och robustheten i infrastrukturen för förbättrad kommunikation.
  • Främja hållbar tillväxt och god livskvalitet genom aktiv lokal utveckling och lokalt engagemang.
Planavgränsning landsbygd

Planavgränsning. Tematiskt tillägg för landsbygd gäller för Umeås landsbygd förutom de största tätorterna. På många platser gäller dock så kallade fördjupningar för de platser där sådana finns.

Karta resursutveckling landsbygd

I planens lyfts resurser för utveckling av vikt i ett tillväxtperspektiv. Det är resurser för livskvalitet men även näringslivsutveckling- besöksmålsutveckling m.m.


Fakta om tematiskt tillägg för landsbygden

Antagande

Antagen i fullmäktige 2018.

Aktualitet

Planen är aktuell.

Avgränsning

Kommuntäckande exkl. tätorterna Umeå, Holmsund, Obbola, Sävar, Hörnefors, Ersmark och Röbäck.

Planens bärande teman

Målsättningar för landsbygdsutveckling, riktlinjer för bebyggelseutveckling, naturresurser samt riksintressen.

Särskild  upplysning