Startsida Umeå kommun
Kartbild från fördjupningen för Nydala

Klicka för att öppna plankartan för fördjupningen för Nydala (pdf filstorlek)

Fördjupningen för Nydala

Översiktsplanen har ett stort fokus på att säkerställa Nydalaområdet för rekreation för dagens och framtidens Umebor. Planområdet avsätts för sport, rekreation och planen innehåller möjligheter till nya stadskvarter i området Tomtebogård, en utveckling av Anumark samt ett verksamhetsområde vid norra delen av planområdet i anslutning till E4. En viktig del i planearbetet var att ange en bild om stugbebyggelses framtid.

Karta från fördjupningen för Nydala

Stugmiljön

Visionsbild för en bevarad stugmiljö i områdets nordöstra del.

 

Plankarta Nydala

Plankarta

Plankarta, fördjupning för Nydala. I planförslaget avsätts Nydalaområdet för rekreation för dagens och framtidens umebor och besökare.

 

Idéskiss utvecklingsmöjligheter Nydala

Utvecklingsmöjligheter

Idéskiss över utvecklingsmöjligheter. Nydalaområdets storlek, sjön, närheten till kuperade skogsmarker och öppna våtmarker ger möjlighet att utveckla området för en mängd olika aktiviteter och upplevelser.

 

Fakta om fördjupningen för Nydala

Antagande

Antagen KF 2012.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet avgränsas av Kolbäcksvägen i väster, E4 i norr, Tavelån i öster samt Tomtebovägen i söder

Planens bärande teman

Bärande teman är säkerställande av rekreationsområde för alla umebor, turismutveckling, utveckling av bebyggelse samt Nydalasjöns vattenkvalitet.

Särskild  upplysning


 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-02-25

Sidans kortadress: www.umea.se/nydala