Startsida Umeå kommun

Fördjupad översiktsplan för Sävar på samråd

Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Ett reviderat planförslag finns på samråd till den sista juni 2020. Du är varmt välkommen att ta del av samrådshandlingen och lämna dina synpunkter! Syftet med planen är att fler ska kunna bosätta sig i Sävar samtidigt som identiteten som centralort med fokus på natur, rekreation och kulturhistoria bibehålls.

Ta del av samrådshandlingen

Ta del av planhandlingarna. Dina synpunkter kan du lämna längre ner på den här webbsidan.

Vi kan tyvärr inte vara på plats fysiskt i Sävar denna gång på grund av omständigheterna med covid-19. Samrådstiden är lång och vi följer utvecklingen och rekommendationer från myndigheterna, men för tillfället genomför vi samrådet digitalt, bland annat genom information på den här webbplatsen. Finns det behov och önskemål om att träffa oss och ställa frågor i mindre sammankomster, kan du ta kontakt med oss så ordnar vi det utifrån rådande läge och rekommendationer från myndigheterna gällande covid -19.

Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Sävar (PDF 2,4 MB)

Plankarta (PDF)

Bostäder

Planförslaget innebär att det på lång sikt ges plats för ytterligare 4 000 - 6 000 invånare i Sävar. Den största delen av den framtida bebyggelsen planeras söder om järnväg och E4. Närmast väg och järnväg planeras för högre bebyggelse medan österut längs vägen mot Ivarsboda och Skeppsvik planeras för områden med friliggande eller gruppbyggda småhus.

Både öster och väster om befintligt samhälle föreslås nya bostadsområden med en blandning av gruppbyggda småhus och flerbostadshus, även här med högst täthet närmast resecentrum. Längs Tomterna, Granvägen och Strandvägen kan befintlig bebyggelse kompletteras med friliggande småhus. I nuvarande samhälle ses förtätning av befintlig bebyggelse som positivt för att kunna möta framtidens behov av bostäder.

Verksamhetsutveckling

Ett växande Sävar behöver ytor för nytillkommande verksamheter och utökning av de som redan finns. Mindre etableringar av typen handel och service kan lokaliseras inom befintliga och tillkommande bebyggelseområden, framförallt i områden nära resecentrum och befintligt centrum. Mer storskaliga verksamheter som industrier har ofta behov av andra typer av lägen. Nya verksamheter föreslås lokaliseras inom det nya västra verksamhetsområdet. Området ligger i ett trafikorienterat läge nära E4:ans södra trafikplats och är lämpligt för småskalig industri. Planen reserverar även mark för ett industrispår som kan ansluta både det nya verksamhetsområdet och Sävar såg.

Resecentrum

Norrbotniabanan kommer att passera Sävar i ett centralt, E4-nära läge. Sävars nya resecentrum etableras i närheten av befintligt centrum och det är viktigt att såväl befintliga som tillkommande delar av Sävar har god tillgänglighet till denna. Resecentrumområdet ska vara en trygg och trivsam plats där Sävarbor och besökare gärna vill vara och potential finns i att knyta ihop resecentrum med befintligt centrum i ett sammanhängande stråk. Samlingslokaler, butiker och service samlokaliseras med fördel med resecentrum för att nå visionen om ett levande område.

Grönområden

Natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden är viktiga aspekter för en attraktiv livsmiljö i Sävar nu och i framtiden. Sävarån med omgivning är i sammanhanget central och föreslås utvecklas som grön koppling och område för rekreation och friluftsliv med hänsyn till befintliga värden. Även Sävaråns biflöden Öxbäcken, Pålböleån och Armsjöbäcken föreslås utvecklas som grönområden.

Odlingslandskapet Pålböleområdet liksom det norra idrottsområdet föreslås utvecklas som viktiga delar av Sävars framtida grönområden där idrottsområdets funktion som mötesplats förstärks.

Plankartan

Klicka på kartan nedan för en större version. Du kan även ladda ner plankartan som pdf.

Bostadsbebyggelse i stationsnära läge (B1 + befintligt samhälle)

I de delar som ligger nära planerat resecentrum blir det möjligt att bygga bostäder med hög täthet och även plats för verksamheter.

Nya områden kompletterar samhället som det ser ut idag (B3 och B4)

Både öster och väster om befintligt samhälle föreslås nya bostadsområden med en blandning av gruppbyggda småhus och flerbostadshus.

Krutbrånet – ett område att utreda (U1)

Krutbrånet pekas ut som ett område där framtida utveckling i kombination med att bevara och lyfta dess kulturhistoriska värden behöver utredas mer i detalj.

Mark för nya verksamheter (V)

Område för framtida verksamhetsutveckling i trafikorienterat läge nära E4. (V3)

Handel och service kan lokaliseras inom befintliga och tillkommande bebyggelseområden med en blandning av bostäder och verksamheter.

Resecentrum centralt i samhället

Resecentrumområdet ska vara en trygg, trivsam och levande plats där Sävarbor och besökare gärna vill vara.

Sävaråns status som grönområde förstärks (N1)

Sävarån med omgivning fyller en viktig funktion för många som bor i Sävar och föreslås därför utvecklas som grönområde för rekreation och friluftsliv.

Norra idrottsområdet – en viktig mötesplats (N2)

Det finns möjligheter till utveckling av idrottsområdet och dess funktion som grönområde. Området bör även fortsättningsvis fungera som en viktig mötesplats i Sävar med god tillgänglighet.

Pålböleområdet (N3)

Området är värdefullt och ska bevaras. Därför föreslås att hela området behålls och utvecklas som en central del av Sävars framtida grönområden som viktig en resurs för invånarna.

Förändringar sedan samråd 2018

Under 2018 var ett första planförslag ute på samråd och många värdefulla synpunkter lämnades, tack till alla er som engagerade er under förra samrådet! Det nya planförslaget har reviderats med utgångspunkt i dessa synpunkter. Sedan förra samrådet har även förutsättningarna kring Norrbotniabanans dragning och placering av resecentrum konkretiserats, vilket det nya planförslaget förhåller sig till. Mer om vilka synpunkter som inkom och hur dessa har tillvaratagits finns att läsa i samrådsredogörelsen.

De största förändringarna som är gjorda sedan 2018 är;

 • Den korridor som tidigare visade kommunens förordade sträckning av Norrbotniabanan har ersatts av den sträckning som Trafikverket har beslutat att arbeta vidare med, den som kallas linje central.
 • Justerat läge för stationsområde/resecentrum.
 • Skogforsk: Justerat planförslag där det blir utpekat som Verksamhetsområde istället för Utredningsområde som i tidigare version.
 • Reservat för industrispår till nytt verksamhetsområde och Sävar såg.
 • Utökning av ett nytt verksamhetsområde, framförallt norrut och västerut, nu V3 (tidigare V2)
 • Utökning av verksamhetsområdet V1 norrut.
 • Krutbrånet pekas ut som ett utredningsområde med möjlighet att synliggöra historien.
 • Förtydligande om näringslivsutveckling, handel och service (för att undvika ”sovstad”).
 • Förtydligande om behov av offentlig service (skola, förskola, äldreboende, idrott, friluftsliv mm).
 • Ett avsnitt om offentliga rum har tillförts.
 • Riktlinjer för respektive område har tillförts.
 • Trafikavsnittet har kompletterats, bland annat med en illustration.
 • Förtydliganden om jordbruksmarken och avvägningen mot samhällsintresset av bebyggelse.
 • Förtydliganden om strandskyddet.

Därutöver har en del mindre, redaktionella justeringar gjorts.

Lämna dina synpunkter senast tisdag 30 juni 2020

Du kan välja mellan att posta oss dina synpunkter eller fylla i webbformuläret.

Skicka post till:

Elin Lindkvist
Övergripande planering
Umeå kommun
901 84 Umeå

Märk kuvertet "Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Sävar".

Webbformulär En lång process

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Det finns möjlighet att påverka vid ett flertal tillfällen. Det första formella tillfället att tycka till är under samrådet. En översiktsplan följer de formella stegen samråd, utställning och därefter antagande i kommunfullmäktige. När planen är antagen följer en process med detaljplanering (som liknar översiktsplaneprocessen) och/eller bygglov.

Skede i översiktsplaneprocessen

Samrådsperioden är till tisdag 30 juni 2020.

Planprocessen översiktsplan

Tidigare plan

Planen från 1995 syftade till att skapa planmässiga förutsättningar för fortsatt utveckling av bostäder och arbetsplatser i Sävar. Planens tidshorisont var år 2010 med utblickar även efter 2010. Utveckling av centrum och trafikfrågorna var viktiga delar. Ny fördjupning är under framtagande med anledning av planering för Norrbotniabanan. Inriktningen är utveckling av Sävar som modernt stationssamhälle och tillväxt enligt scenario för bebyggelseutvecklingen. Den nya planavgränsningen omfattar ett större område än gällande plan. Arbetet är koordinerat med planering för Norrbotniabanan.

 

Fakta om fördjupningen för Sävar

Antagande

Antagen KF 1995.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell. Ersätts av pågående ny översiktsplanefördjupning när denne vinner laga kraft. Samråd beräknas ske 2018.

Avgränsning

Planområdet omfattar Sävar tätort med expansionsområde. 

Planens bärande teman

Bärande teman i kommande plan infrastruktur och stationsläge, bebyggelse, centrumfunktioner.

Särskild  upplysning 
Kontakt

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 52
hanna.jonsson@umea.se


Olle Norqvist
samhällsplanerare
090-161312
olle.norqvist@umea.se

Prenumerera på sidan

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

E-post:

Sidan har granskats 2020-04-03

Sidans kortadress: www.umea.se/plansavar