Startsida Umeå kommun
Illustration LIS strandskydd

Klicka för att öppna översikt av LIS-områden i Umeå kommun (pdf filstorlek)

Strandskydd i Umeåregionen

Planen avgränsar strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära läge vars syfte är att förstärka en levande landsbygd. Det handlar om områden för verksamheter, service, fritid, boende men också bevarande.

Syftet med det tematiska tillägget grundas i ändringen av strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft år 2009 som innebär ett ökat lokalt och regionalt inflytande över strandskyddet för att bättre ta hänsyn till de olika förutsättningar och behov av utveckling som råder i olika delar av landet. Samtidigt som lagen innebär en skärpning mot exploatering av stränderna så medger den aktiv planering för bebyggelse i strandskyddade områden där exploatering i strandnära lägen gynnar landsbygdsutveckling s.k. LIS-områden.

Betydelsen av etableringar i strandnära läge är annorlunda för länscentrat Umeå med omland där kraftig expansion sker, jämfört med regionens omfattande inland som sammantaget har en negativ befolkningsutveckling. Behovet att stimulera den lokala och regionala utvecklingen finns främst i de  områden som inte ligger i närheten av större tätorter. Planeringen utgår därför från en geografisk differentiering med indelning i stad, kust och inland. För de tre områdesindelningarna gäller olika förhållningssätt angående utpekandet av LIS-områden. För tillväxtområden (stad) är det inte möjligt att hävda LIS, längs kusten råder en en restriktiv hållning medan LIS kan prövas för landsbygdsområden (se vita ytor i karta nedan).

Geografisk differentiering

LIS inom Umeåregionen

Bilden visar en generell framställning av planeringsprincipen för LIS inom Umeåregionen. Inom tätortsområden, markerat i rött, är det inte möjligt att hävda LIS. För Umeåregionen gäller det Umeå med omnejd samt Sävar och Hörnefors tätorter samt tillväxtbyar i vissa stråk. Längs kusten, markerad med blå linje) råder en restriktiv hållning. För övriga, vita områden, kan det vara möjligt att hävda LIS.

LIS-områden

LIS inom Umeå kommun

Kartöversikt av LIS-områden i Umeå kommun.

 

 

 

Skriv tabellbeskrivning här

Antagande

Antagen KF 2013.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Kommuner inom Umeåregionen: Umeå, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln samt Vännäs.

Planens bärande teman

Utvecklingsinsatser i strandnära läge för landsbygdsområden.

Särskild  upplysning


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-02-26

Sidans kortadress: www.umea.se/strandskydd