Startsida Umeå kommun
Universitetsstaden

Klicka på bilden för att öppna plankarta för Universitetsstaden (pdf).

Universitetsstaden

Planen syftar till att skapa bäst möjliga förutsättningar för en stark utveckling av sjukhus- och universitetsområdet. Målet är en stadsdel för boende, utbildning, forskning, sjukvård samt områdesanknuten företagsutveckling av hög klass, omformning av stadsdelen till tydlig stadsstruktur med ett blandat innehåll, skapa stad av Umeås viktiga ”andra centrum” samt knyta ihop med centrum på ett tydligare sätt.  

Knyta samman universitetsstaden och Umeås centrum

En rad projekt bidrar till att knyta samman Umeås två kärnor, Umeås centrala delar och Umeå universitetsstad till en dynamisk levande stad.

Illustrations universitetsstadens koppling till centrum
Plankarta universitetsstaden

Plankarta för universitetsstaden

Plankartan visar på ett sammanhängande gatunät i området med huvudstråk och områden för universiteten, universitetssjukhuset samt områden för blandad stadsbebyggelse. Här illustreras även viktiga gröna strukturer för natur och park men även ytor för idrott och friskvård.

Från funktionsuppdelad till kvartersstad

Ambitionen är att föra in mer kvarterstadselement i den funktionsuppdelade
miljön i Umeå universitstad. Det ger en förändring från en funktionsuppdelad
förstad till mer kvartersstadsstruktur.

Illustration kvartersstad funktionsområden

 

Fakta om fördjupningen för Universitetsstaden

Antagande

Antagen KF 2013.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet avgränsas i väster längs järnvägen, i norr längs Strombergs väg, i öster längs Nydalahöjd fram till Nydalasjön och i söder längs norra gränsen av Tomtebo samt längs Ålidbacken.

Planens bärande teman

Bebyggelse, huvudgator och platser, parkeringar, grönstruktur och infrastruktur.

Särskild  upplysning

Berörs av revidering av parkeringsnorm. Behandlas i separat program. 

-Trafikstrategin justeras som följdändring av revidering Fördjupning för Umeå.

 

Särskild upplysning

Berörs av revidering av parkeringsnorm. Behandlas i separat program. 

-Trafikstrategin justeras som följdändring av revidering Fördjupning för Umeå.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-08-21

Sidans kortadress: www.umea.se/universitetsstaden