Startsida Umeå kommun

Riksintressen

Miljöbalken anger grundläggande regler för hushållning med mark- och vattenområden och för avvägningen mellan olika allmänna intressen. Statliga myndigheter kan inom sitt ansvarsområde peka ut områden som är av riksintresse. Riksintressen är geografiska områden som har kommit till för att säkerställa en användning eller för att bevara något för framtiden som är av nationell betydelse. Utpekade områden som bedöms ha sådan betydelse för olika samhällsintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda dessa för avsett ändamål. Myndigheters utpekande av riksintressen är endast att betrakta som anspråk. Det innebär att utpekade riksintressen inte är rättsligt bindande vid prövning, utan det är upp till prövningsmyndigheten att i det enskilda fallet göra en bedömning baserad på tillgängligt kunskapsunderlag. Översiktsplanen behandlar riksintressena i respektive fördjupning/tillägg där det framgår hur kommunen avser att tillgodose riksintressen i enlighet med miljöbalken 3 och 4 kap. Detta innebär att ställningstaganden redovisas gällande berörda riksintressen utifrån den ändrade markanvändningen som föreslås i respektive fördjupning eller tematiskt tillägg.

Totalförsvar
Rennäring
Kommunikationer
Statliga vägar
Umeå Airport
Norrbotniabanan
Dubbelspår genom Umeå centralort
Allmän hamn
Godsbangården
Vindkraft
Vattenförsörjning

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus