Startsida Umeå kommun
Universitetsstaden i Umeå (montage)

Fotomontage över hur universitets- och sjukhusområdet.

Fördjupad översiktsplan för universitetsstaden

Den fördjupade översiktsplanen för universitetsstaden antogs den 25 november 2013. Planen ska skapa utrymme och förutsättningar för mer tillväxt i sjukhus- och universitetsområdet och skapa en stadsdel för utbildning, sjukvård och forskningsrelaterad verksamhet i international toppklass.

Det innebär en successiv omvandling från dagens funktionsuppdelade förstad till en kvartersstad med tydlig stadsstruktur och blandat innehåll. Områden för verksamheter och boende planeras bland annat på Lilljansberget, Hamrinsberget och Nydala stad. Området ska enligt planen förtätas och stadsrum och grönområden ska formas med hög kvalitet.

Justeringar av planen efter samråd

Planen har sedan samrådet våren 2012 omarbetats och kompletterats innan den antogs. Bland annat redovisades ny studie av förutsättningar för parkering i området och plankartan har kompletterats med stråk för utveckling av företag med anknytning till området. En samlad översikt över centrala ändringar i planen finns i samrådsredogörelsens inledning.

Ta del av plan och plankarta

Nedan finns antagandehandlingarna som att ladda hem i pdf-format.

Antagandehandling för universitetsstaden, framsida
Samrådsredogörelse för universitetsstaden, framsida
Plankarta för universitetsstaden

Plankarta

Skede i översiktsplanprocessen

Kommunfullmäktige antog planen 25 november 2013.

ÖPL-process, utställning
Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Fredrik Forsell
kollektivtrafikchef
Umeå kommunföretag AB
090-16 22 36
070-632 77 51
fredrik.forsell@umea.se

Ulf Widmark
Västerbottens läns landsting
090-785 22 58
ulf.widmark@vll.se

Ulf Olofsson
Västerbottens läns landsting
070-690 72 47
ulf.olofsson@vll.se

Richard Olsson
Umeå universitet
090-786 70 50
rikard.olsson@adm.umu.se

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/universitetsstaden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.