Startsida Umeå kommun
Vindkraft

Plan för framtidens vindkraft i Umeåregionen

Var kan utbyggnaden av vindkraft i Umeåregionen ske? Umeåregionens kommuner har samarbetat kring att ta fram ett gemensamt tillägg till översiktsplanerna när det gäller vindkraft.

Planen studerar möjliga exploateringslägen och omfattar gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraft. Det innebär gestaltningsfrågor, placering och om enstaka vindkraftverk ska tillåtas eller om vindkraftsparker ska förordas.

Plan antagen

Planen har tagits fram genom en dialog med medborgare och politiker för att öka kunskapen och få in synpunkter kring utbyggnad av vindkraft. Den har varit på samråd och utställning och inkomna synpunkter har vägts in i planen, som under 2010 antogs av kommunfullmäktige i Umeåregionens kommuner. Kommunfullmäktige i Umeå har antagit de delar av planen som berör Umeå kommun.

Plan för vindkraft i Umeåregionen (Umeåregionens webbplats)

Översyn vindkraft 2016 - Översyn av förutsättningar för vindkraft i Umeå kommun (pdf 11 MB)

Utifrån nya statliga riksintresseutpekanden och exempelvis för att förutsättningarna förändrats med högre verk har Umeå kommun gjort en översyn av områden och riktlinjer i Tematiskt tillägg för vindkraft. Översynen är ett beslutsunderlag inför kommunens handläggning och politiska beslut avseende framtida och förändrade vindkraftsetableringar.

Skede i översiktsplanprocessen

Planen är antagen av kommunfullmäktige i Umeå kommun.

ÖPL-process

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/vindkraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.