Startsida Umeå kommun

Processen att ta fram en översiktsplan

Kommunen är skyldig att en gång per mandatperiod se över den gällande översiktsplanen för att den ska vara aktuell. Om planen bedöms aktuell så beslutar politikerna att den ska fortsätta gälla. I fall planen inte är aktuell krävs en revidering av planen. Revidering av översiktsplaner (ÖPL) och fördjupade översiktsplaner (FÖP) görs i ett antal steg:

ÖPL-process

Program/dialogskede

I inledningsskedet tas material fram med syfte att redovisa utgångspunkterna för planarbetet. Formella krav på att inleda planarbetet med ett programskede saknas, men det är angeläget med en redovisning av och diskussion om motiv, direktiv med mera för att starta den demokratiska dialogen tidigt. I detta steg får tjänstepersoner som arbetar med planering i uppgift att börja arbetet. Förslag till direktiv och underlagsmaterial tas fram med löpande politiska avstämningar. Dialog förs även med företrädare för olika intressen. Därefter upprättas ett förslag till samrådshandling, där allmänna intressen redovisas enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Samråd

Under samrådet arbetas ett förslag till översiktsplan fram. Detta är obligatoriskt, men någon angiven tid för hur länge samrådet ska pågå finns inte. Under denna del har allmänheten och berörda remissinstanser möjlighet att påverka utformningen av planen. Förslaget skickas ut till ett stort antal intressenter och samråd hålls med myndigheter, enskilda och internt i kommunen. Därefter upprättas en samrådsredogörelse där inkomna synpunkter bemöts och ändringar beskrivs. Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet. Politisk avstämning sker löpande och eventuella kompletterande utredningar görs. Efter samrådet sker en omarbetning av planförslaget.

Utställning

Det reviderade planförslaget ställs därefter ut i minst två månader. Då har allmänheten och berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Utställningsförslaget kungörs i särskild ordning och skickas ut på nytt. Länsstyrelsen lämnar ett granskningsyttrande där det ska framgå om staten har synpunkter när det gäller riksintressen, mellankommunala frågor, hälsa och säkerhet. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen under utställningstiden. Planförslaget omarbetas därefter och inkomna synpunkter sammanställs i ett utställningsutlåtande. Synpunkter som inte har kunnat tillgodoses motiveras särskilt.

Antagande

I antagandehandlingen har synpunkter som har lämnats under utställningen arbetats in. Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas också planen vid antagandet som fattas av kommunfullmäktige. Alla kommunmedborgare har rätt att överklaga antagandet, men rätten är begränsad till överklagan av eventuella fel fel i den formella hanteringen och kan inte gälla innehållet i planen.

Laga kraft

Om ingen har överklagat efter tre veckor när överklagandetiden har gått ut eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits så vinner planen laga kraft. Översiktsplanen sprids sedan till kommunens olika förvaltningar, myndigheter, regionala organ/aktörer och till länsstyrelsen för att tillämpas vid olika beslut.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.