Startsida Umeå kommun

Mål, direktiv och tidplan för Nydala

Mål


Den fördjupade översiktsplanen för Nydala ska bidra till en hållbar utveckling för Nydalaområdet och för hela Umeå. Nydalas roll för bland annat turismen ur ett regionalt, nationellt och ett europeiskt perspektiv ska beskrivas. Området ska utvecklas beträffande turism, friluftsliv, rekreation, naturupplevelser och boende utan att sjöns vattenkvalitet försämras.

Direktiv

  • En betydande del av planområdet ska användas för naturnära rekreation, idrott, lek och pedagogik. Detta kan ske både inom naturliga och gestaltade platser.
  • Förutsättningar för turism och camping ska beaktas och säkerställas.
  • Tillkommande bebyggelse ska utgöra en naturlig fortsättning på staden. Ny bebyggelse ska lokaliseras till platser som innebär att bebyggelsen blir attraktiv, är naturliga i landskapet, har lämpliga markförhållanden samt nyttjar infrastrukturen väl. Bebyggelse ska utformas och anpassas med hänsyn till sjöns vattenkvalitet och tålighet.
  • Den gamla stugmiljön kring sjön har bibehållit en genuin karaktär som är värd att bevara. Stugbebyggelsen ska även fortsättningsvis tillåtas spela en viktig roll i utformningen av naturmiljön kring sjön.

Arbetsmetod


Nydalaområdet roll ett framtida perspektiv diskuteras i en bred dialog med Umeås invånare.
Tidplan
Dialog: januari—februari
Samråd: maj—juni
Utställning: hösten 2010
Antagande: december 2010

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.