Startsida Umeå kommun
Workshop

Seminarium och workshop

Drygt 40 personer, alla med starkt engagemang för Nydalaområdet, deltog i en workshop om Nydalaområdets framtid 26 augusti 2008. Det blev startskottet för en dialog om den fördjupade översiktsplanen för området.

Modellen med en tidig workshop är i stort sett densamma som när den fördjupade översiktsplanen för Ön togs fram. Drygt 40 representanter för företag, föreningar, intresseorganisationer och myndigheter fick under morgonen och förmiddagen information om förutsättningarna i området. Och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Området är välkänt för sina natur- och rekreationsvärden.

— På det här sättet samlar vi in synpunkter och idéer på ett mycket tidigt stadium. Vi sammanställer detta och presenterar sedan resultatet för politikerna i näringslivs- och planeringsutskottet, berättar Stina Fahlgren, projektledare.

Sjöstad, stadspark, eller grönområde?


Med utgångspunkt i tre olika scenarier, sjöstad, stadspark och grönområde, samlades sedan deltagarna runt tre stora kartor över området. Med hjälp av bland annat klossar arbetade grupperna fram tre framtidsbilder för området. Grupparbetet satte fart på diskussionerna.

— Det finns ett stort engagemang för Nydala. Det är en stor tillgång i arbetet, säger Pernilla Helmersson, planerare i kommunens arbetsgrupp för Nydalaområdet.

De tre scenarierna är utgångspunkten när projektgruppen presenterar resultatet av dialogen för politikerna i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Bostäder på lång sikt


Att planera för bostäder, cirka 10 000 lägenheter i området, finns med i politikernas direktiv inför arbetet. Men att det handlar om en lång tidshorisont poängterades vid seminariet av bland annat Lage Olofsson, mark- och exploateringsingenjör.

— Det handlar om tidigast 2020. I kommunens bostadsförsörjningsprogram finns flera bostadsområden som kommer att byggas före Nydala, under förutsättning att Umeå fortsätter att växa.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.