Startsida Umeå kommun

Klimathänsyn i upphandling

Vi behöver ta större hänsyn till klimatpåverkan i upphandlingar. Det är utgångspunkten för projektet Klimathänsyn i upphandling. Projektet ska bland annat ta fram ett antal åtgärdsförslag för hur Umeå kommun kan ta större klimathänsyn och främja cirkulära varor och tjänster i sina upphandlingar.

Projektet är en del i Umeå kommuns arbete med att minska klimatavtrycket från konsumtionen. Idag orsakar konsumtionen i Umeå 11,5 ton växthusgaser per person och år. Den offentliga sektorn, som kommunen är en del av, står för nästan 4 ton. På sikt ska kommunens konsumtion bli helt klimatneutral. Vår uppgift är att ta reda på hur våra upphandlingar kan bidra till målet.

Materialflöden

Projektet genomför en studie i hur materialflödena i kommunen kan bli effektivare genom mer cirkulära inköpsmodeller och resursutnyttjanden. Studien kommer bland annat ta avstamp från de två studierna 8 ton society (RISE) och The economics and governance of the circular economy in cities (OECD) som Umeå deltagit i.

Klimatberäkning

Projektet ska också göra en klimatberäkning av inköpen som sker i några av de befintliga ramavtalen. Beräkningen är avgränsad till områdena transporter och livsmedel, som är två av de områden där Upphandlingsmyndigheten bedömer att den största klimatpåverkan från inköpen finns idag.

Kunskapsunderlag

Kunskapen om klimathänsyn i upphandling måste öka och därför ska projektet ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas vid upphandlingar. Projektet ska också arbeta med att öka förståelsen för och kunskapen om hur kommunens upphandlingar påverkar klimatet.

Åtgärdsförslag

Projektets arbete ska resultera i ett antal åtgärdsförslag i syfte att skärpa arbetet med klimathänsyn i upphandlingar som Umeå kommun gör och de inköp som sker genom de upphandlade leverantörerna.

Om projektet

Klimathänsyn i upphandling finansieras av Energimyndigheten och pågår till och med oktober 2020.

Kontakt

Märta Streijffert
miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 66 73
marta.streijffert@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-16

Sidans kortadress: www.umea.se/klimatupphandling