Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Människan ska stå i centrum när Umeås handlingsplan för klimatneutralitet tar form.

Klimatneutrala Umeå 2030

Vad innebär ett gott liv i ett klimatneutralt Umeå 2030? Det är en av de centrala frågorna när Umeås lokala Parisavtal tar form. Projektet Klimatneutrala Umeå 2030 ska i bred samverkan utforma en färdplan och identifiera vilka åtgärder Umeå måste göra för att ta sitt ansvar för Parisavtalets genomförande.

Projektets mål

Målsättningen är att projektet ska resultera i

  • ett målscenario som gestaltar hur det är att leva och verka i klimatneutrala Umeå 2030.
  • en sektorsöverskridande handlingsplan, likt ett lokalt Parisavtal, med överenskomna åtaganden där olika parter förbinder sig till minskning av klimatutsläpp
  • Ett innovationsteam med bred representation från samhället och som lever kvar efter projektet.

Fokusområden

Projektet har tre fokusområden där fördjupande studier ska genomföras. De är:

  1. Livsstil och konsumtion
  2. Mobilitet och tillgänglighet
  3. Planering och byggd miljö

Projektet ska också utreda hur Tomtebostrand kan bli klimatpositiv stadsdel.

Social hållbarhet

Insatser och åtgärder måste ske på alla nivåer i samhället, inte minst på lokal nivå. Men en snabb omställning sätter också det demokratiska systemet på prov. Alla sektorer i samhället berörs och måste bli involverade och engagerade när åtgärderna tar form. Omställningen av samhället ska ske på ett sätt som också stärker den sociala hållbarheten, till exempel jämställdhet och jämlikhet. Åtgärderna ska utformas med människan i centrum. Medborgardialoger blir ett centralt inslag i projektets arbete.

Konsumtionsperspektiv

Klimatneutrala Umeå 2030 utgår från ett så kallat konsumtionsperspektiv. Sveriges utsläpp inom landets gränser har minskat sedan 1990, men det räcker inte att bara minska de utsläpp som sker på plats, inom en kommun eller ett land. Mätningar av de konsumtionsbaserade utsläppen kompletterar de territoriella utsläppen genom att spegla befolkningens totala påverkan på klimatet. De utsläpp som vår konsumtion ger upphov till i andra länder måste också minska för att miljömålen ska uppfyllas.

Fakta om projektet

Pågår: 2019-2021

Finansiärer: Umeå kommun, Umeå universitet och Umeå energi. Projektet får också stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del av satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Kontakt

Annika Myrén
projektledare
Klimatneutrala Umeå 2030
Umeå kommun
090-16 12 45
annika.myren@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-16

Sidans kortadress: www.umea.se/klimatneutral