Startsida Umeå kommun

Landsbygdsmodell för planering inspirerar kommande planering för Umeås stadsdelar

År 2017 utarbetades en modell för planering och samverkan för en hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. I samband med framtagande av ny översiktsplan för landsbygden och åtföljande handlingsprogram arbetade kommunen i nära samarbete med ideella krafter på Umeås landsbygder. Modellen tas nu till staden och bildar grund för kommande planering för Umeås stadsdelar.

Grunden i modellen bygger på samsyn kring att en hållbar landsbygdsutveckling inte kan göras av en aktör ensamt. Det krävs att offentliga, privata och ideella aktörer arbetar tillsammans för bäst utveckling. Arbetssättet illustrerades av bilden nedan.

I arbetet med planering och handlingsprogram för genomförande har kommunen arbetat nära ideella aktörer i ett samarbete koordinerat av Bygderådet Umeå. På landsbygden är det enklare att få en bild av ideella aktörer men arbetssättet inspirerar till en kartläggning av ideella aktörer i Umeås stadsdelar för kommande dialoger.

I en växande stad som Umeå stad pågår löpande förändring och komplettering. Tanken är att via dialoger med boende och lokala aktörer, både ideella och privata, föra en dialog kring värden och ofullständigheter som kan fungera som grund för stadsdelens fortsatta utveckling. Kommunen hoppas kunna kartlägga de ideella resurserna lokalt i stadsdelarna och tillsammans föra en dialog kring livsmiljöerna i stadens olika delar.

Ett ytterligare grepp i modellen var etablerande av ett nära samarbete mellan beslutsfattare och tjänstemän där politiker deltog i en lyssnande roll i de tidiga dialogerna med lokala krafter. Förhoppningen är att modellen ska kunna praktiseras och leda till ett gott genomförande också i stadens olika delar.

Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se 

Illustration över modell

Landsbygdsutveckling kan bara göras tillsammans!