Startsida Umeå kommun
Holmöns lanthandel

Holmöns lanthandel

Plan ska utveckla service på landsbygden

"Plan för kommersiell service på Umeå landsbygd" har antagits av kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott. Planen kommer att fungera som ett verktyg i kommunens långsiktiga arbete med kommersiell serviceutveckling på Umeå landsbygd.

Planen ska stärka kommunens lanthandlare och annan kommersiell service genom att öka handlingsberedskapen i servicefrågor. Planen syftar också till att öka kunskapen om vilken betydelse kommersiell service har för Umeå landsbygd och kommunens varuförsörjning i stort. Serviceplanen ger dessutom tydliga förutsättningar för att stödberättigande myndigheter ska kunna ta beslut och prioritera kring ekonomiska stöd till lanthandlare och/eller annan kommersiell service på Umeå landsbygd.

En del av programmet för hållbar landsbygdsutveckling

Plan för kommersiell service på Umeå landsbygd är en del av genomförandet av Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun som antogs av kommunfullmäktige 2018. Arbetet med serviceplanen har pågått under våren 2019 och dess innehåll har formats av dialogträffar med kommunens lanthandlare. Därigenom har aktuella utmaningar identifierats och åtgärder för hur dessa kan mötas lyfts fram. 

Mål med planen

Konkreta och övergripande mål med serviceplanen:

  1. att stärka utvecklingen av dagligvarubutiker och annan kommersiell service på Umeå landsbygd
  2. att länsstyrelsen och andra stödberättigande myndigheter har fullgott underlag för beviljande av stöd till kommersiell service för Umeå landsbygd
  3. att kunskapen om betydelsen av kommersiell service på Umeå landsbygd höjs och stärks, internt och externt.
Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se