Startsida Umeå kommun

Stöd och bidrag

Det finns olika stöd och bidrag att söka för företag och föreningar på Umeå landsbygd. Här är en sammanställning över de vanligaste bidragen.

Umeå kommun

Stöd till lokalt ledd utveckling

Mellan åren 2018 - 2020 finns utvecklingsmedlet "Stöd till lokalt ledd utveckling" som fokuserar på Umeå landsbygd. Syftet med stödet är att öka möjligheterna för ideella föreningar och icke-vinstdrivande aktörer att jobba med initiativ och projekt som gynnar bygden - som helt enkelt skapar lokalt ledd utveckling. Stödet söks löpande och omfattar max 35 000 kr per projekt.

Läs mer om stödet här. Gör din ansökan här.

Obs! Under juli och augusti kan handläggningstiden för LLU-stödet vara längre än de fyra veckor som normalt gäller.

Föreningsbidrag via Föreningsbyrån

Föreningar på landsbygden är välkomna att söka Umeå kommuns alla föreningsbidrag. Föreningsbyrån handlägger samtliga ansökningar.

Läs mer om Föreningsbyråns stöd, råd och bidrag till föreningar

Hemsändningsbidrag

Umeå kommun ger bidrag till lanthandlare för hemsändning av dagligvaror. Bidraget är 200 kronor per hemsändningstillfälle. Läs mer om stödet här.

Länsstyrelsen

Bygdemedel

Bygdemedel är ett bidrag som kan sökas av alla föreningar i Umeå kommun. Medlen har sitt ursprung i ersättning för reglerade vattendrag. Mer information om bidraget finner ni på Länsstyrelsens hemsida. Kommunens handlingsplan för bygdemedel finns på Föreningsbyråns sidor.

Företags- och projektstöd

Andra bidrag som företag och föreningar på landsbygden kan söka är till exempel investeringsstöd, projektstöd och rådgivning till företag.

Länsstyrelsen Västerbotten handlägger dessa stödsansökningar, läs mer på länstyrelsens webbplats.

LONA: lokala naturvårdsbidrag

LONA – lokala naturvårdsbidrag ska stimulera naturvårdsprojekt som bygger på sociala initiativ och delaktighet. Bidrag kan sökas för kunskapsuppbyggnad, utredningar, skötsel, restaurering eller information samt åtgärder som främjar friluftsliv i naturmiljöer.

Mer information finns på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens webbplats. Information om Umeå kommuns kontaktperson finns under Kontakt.

Region Västerbotten

Servicebidrag

Servicebidrag kan sökas för att upprätthålla en tillfredställande försörjning av dagligvaror och drivmedel i lands- och glesbygd, om andra åtgärder har prövats men inte visat sig ändamålsenliga.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i lands- och glesbygd där förutsättningarna är begränsade för kommersiella aktörer.

Mer information finns på Region Västerbottens webbplats.

EU-bidrag

Lokalt ledd utveckling/Leader

Inom bland annat Havs- och fiskerifonden finns medel avsatta för så kallade Leaderprojekt.

Läs mer om lokalt ledd utveckling/Leader

Övriga

Större projekt kan söka EU-bidrag genom till exempel Regionalfonden, Landsbygdsprogrammet eller Socialfonden. Det gäller exempelvis bidrag till bredbandsutbyggnad.

Mer information finns att hämta hos Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet.

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Peter Hörnemalm
avdelningschef
Föreningsbyrån
090-16 16 18
070-299 17 05 peter.hornemalm@umea.se

Länsstyrelsen Västerbotten Regional utveckling
010-225 40 00
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Jonas Svensson (LONA)
miljöinspektör
Miljö- och hälsoskydd
090-16 18 65
070-688 14 47
jonas.svensson@umea.se

Mer information

Stöd till lokalt ledd utveckling:
Kriterier (pdf)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus