Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Stöd till lokalt ledd utveckling

Mellan åren 2018 och 2020 finns utvecklingsmedlet Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU) som fokuserar på Umeå landsbygd. Syftet med stödet är att öka möjligheterna för ideella föreningar och icke-vinstdrivande aktörer att jobba med initiativ och projekt som gynnar bygden - som helt enkelt skapar lokalt ledd utveckling.  

I förlängningen kan de utvecklingsinsatser som beviljas medel bidra till att uppfylla Umeå kommuns mål om hållbar landsbygdsutveckling.

En halv miljon kronor till utvecklingsinsatser på Umeå landsbygd

Under 2019 blev totalt 23 ansökningar beviljade utvecklingsmedlet. Många av dessa ansökningar var riktade mot det rörliga friluftslivet och skapandet av mötesplatser. Totalt handlar det om 576 437 kr som beviljats under föregående år till projekt och insatser som på olika sätt stärker och främjar lokal utveckling på Umeå landsbygd.

I en årsrapport sammanfattas hur utvecklingstödet har använts under 2019. Där går att läsa om vilka orter och byar som sökt stödet, vilka organisationstyper som står bakom ansökningarna samt vad stödet har gått till. Årsrapporten finns att läsa under "Mer information" till höger.

Vem kan söka stödet?

Föreningar och andra icke-vinstdrivande aktörer på Umeå landsbygd.

Hur mycket stöd kan sökas?

Stöd kan sökas om max 35 000 kr per projekt.

När kan jag söka?

Stödet kan sökas löpande under hela 2020.

Hur söker jag?

Ansökan görs via blanketten "Projektbidrag" som nås via Föreningsbyråns hemsida, eller genom att klicka här. I blanketten kryssar du för att projektet gället "landsbygd".

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-11

Sidans kortadress: www.umea.se/landsbygdsstod