Startsida Umeå kommun

Funktionsprogram för förskolan

Umeå kommun står inför stora utmaningar gällande förskoleutbyggnad. Utbyggnaden genomförs både som ny- och ombyggnationer. Vad som avses med ändamålsenliga lokaler och utemiljö beskrivs i Funktionsprogram för förskolan. Funktionsprogrammet fungerar som ett styrdokument och ett underlag vid utformandet av förskolan.

Miljön ska vara både funktionell och säker. Hur en förskola utformas har stor inverkan på de aktiviteter och den verksamhet som sker och genomförs. Miljön har inflytande på alla som dagligen vistas där, barn, föräldrar och personal. Miljön påverkar människors sätt att vara, lära, mötas, kommunicera, röra sig, leka med mera. Förskolans miljö kan öppna oändliga möjligheter.

Ger möjligheter och begränsningar

Funktionsprogrammet fungerar som ett styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de människor som berörs vid utformande av förskolan; vid beställning, planering, utformning, upphandling och uppförande av lokaler ämnade för förskolans verksamhet. Det ska underlätta förståelsen av förskolans funktioner.

Funktionsprogrammet kommunicerar värden, funktioner och målsättning med den verksamhet som bedrivs på förskolan och ger möjligheter att forma förskolan på olika sätt inom en yttre ram.

Kommunövergripande samarbete

Utarbetandet av funktionsprogrammet har skett i ett kommunövergripande samarbete mellan För- och grundskolan, Miljö- och hälsoskydd och Fastighet.

Fastighet är kommunens fastighetsägarrepresentant. I Fastighets uppdrag ingår att tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler som tillgodoser behov av nya, alternativt ombyggda lokaler. Ambitionen är att skapa lokaler som stödjer verksamheten i en smidig och snabb byggprocess, vilket förutsätter att verksamhetens funktionskrav är kända. Funktionsprogrammet är ett komplement till Fastighets projektanvisningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar enligt Miljöbalken över för- och grundskolor i kommunen. Förskolorna ska utformas så att en god inne- och utemiljö skapas samt att ett gott smittskydd möjliggörs. För att underlätta planeringen inför uppförande eller ombyggnation av förskolor är det viktigt att tydliggöra de krav som ställs ur hälso- och miljösynpunkt.

Kontakt

Michael Lindgren
lokalplanerare
Utbildning
090-16 12 98
michael.lindgren.2@umea.se

Funktionsprogram

Funktionsprogram för förskolan (pdf)

Funktionsprogrammet
uppdelat i kapitel (pdf):

Innehåll

Förutsättningar

Entréer och hallar

Hygien och omvårdnad

Pedagogiska rum

Förskolans kök

Utemiljö

Personal

Referenser och bildkällor 

Illustrationer i form av ritningsexempel är valda för att visa på olika sätt att utforma och lösa funktioner. Dessa exempel är medvetet olika och visar för- och nackdelar med olika lösningar. Exemplen fungerar som diskussionsunderlag och visar på möjligheter, begränsningar och konsekvenser.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-24

Sidans kortadress: www.umea.se/funktionsprogram