Startsida Umeå kommun

Röd markering visar aktuellt område för ombyggnad

Järnvägsgatan i Holmsund

Uppdatering 2018-03-26.

Ombyggnad av Järnvägsgatan beräknas starta under våren 2018.

Under åren 2018 - 2020 kommer gatan att byggas om för att förbättra framkomligheten. Gatan grävs ur, får nytt fyllnadsmaterial, ny beläggning och nya brunnar för avvattning. Gatan utformas med en gång- och cykelväg på sidan mot centrum.

I samband med ombyggnaden förnyar Umeå Energi en del elledningar och Vakin bygger nya VA-ledningar.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för behörig trafik, det vill säga boende och fastighetsägare. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Umeå kommun
090 -16 13 90
070-622 45 70
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.