Startsida Umeå kommun
Bild på gatusektion för Skärvstensgatan och Istidsgatan

Bilden visar hur Skärvstensgatan och Istidsgatan kommer att delas in.

Olofsdal - Skärvstensgatan, Istidsgatan och Drumlingatan

För att fler bostäder ska kunna byggas på Olofsdal kommer nu Skärvstensgatan, Istidsgatan och Drumlingatan att byggas.

När Istidsgatan byggs om kommer en provisorisk infart till bostadsparkeringar att byggas söder om befintlig infart.

Skärvstensgatan och Istidsgatan får separerade gång- och cykelvägar. Intill dessa kommer nya björkar att planteras och det blir också ny belysning. Drumlingatan binder samman Istidsgatan och Lilljansvägen.

I samband med byggandet kommer nya ledningar att läggas för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme samt el- och teleledningar. Istidsgatan kommer att smalnas av tillfälligt till ett körfält när nya ledningar ska läggas där.

Byggdagbok

I byggdagboken kan du läsa om hur arbetet fortlöpt i projektet.

Busshållplatser

Den nuvarande busshållplatsen på östra sidan Istidsgatan kommer att flyttas tillfälligt under arbetets gång. Mer information kommer senare.

Öppet för trafik men tillfälligt begränsad framkomlighet

Under byggtiden är befintliga gatorna öppna för behörig trafik, dvs. boende och fastighetsägare. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad.

Klart våren 2018

Arbetena startade i april 2016. Förändringar i entrepenaden medför att det här arbetet beräknas vara klart tidigt våren 2018.

Det sista delarna kommer att göras när området och husbyggnationerna börjar närma sig färdigställande.

(reviderat 2017-11-03)

Kontakt

Gunnar Teglund
gatuprojektchef
Umeå kommun
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Emma Enevold
platschef
Peab markarbeten
073-333 91 75
emma.enevold@peab.se

Sidan har granskats 2019-06-27

Sidans kortadress: www.umea.se/gatorolofsdal