Startsida Umeå kommun

Funktionsprogram för grundskola och fritidshem

Enligt befolkningsprognoser ökar antalet elever i Umeå kommuns grundskolor de kommande åren. Det innebär att en stor del av de byggnadsprojekt som är planerade för grundskolan är ombyggnader av befintliga lokaler. Det nya funktionsprogrammet för grundskolan inriktas i första hand på om och tillbyggnationer men ska även kunna tillämpas vid nybyggnationer.

Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver stödja för att ge goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.

Förbättringar av lärmiljöer

Fastigheterna inom grundskolan är idag av blandad karaktär, med både nya och äldre byggnader. Flera skolor behöver byggas om och anpassas av arbetsmiljöbehov. Förändringar i skollag och ny läroplan är utgångspunkter för förbättringar av lärmiljöer som bättre stödjer undervisning och lärande. Likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljö och lärmiljöer är ett övergripande lokalt politiskt mål och ligger till grund för behovet av ett funktionsprogram.

Hållbarhet

Funktionsprogrammet utgår från långsiktiga hållbara mål vilket innebär att hushålla med både mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Funktionsprogrammet skall sträva efter att kombinera goda förutsättningar för utbildning med en effektiv lokalanvändning så att skolans resurser kan användas till i högre grad till undervisning än till för höga hyreskostnader för lokaler.

Funktionsprogrammet har tagits fram i samarbete med olika funktioner inom Umeå kommun; för- och grundskolan, fastighet, miljö och hälsoskydd, huvudskyddsombud samt arkitektbyrån White.

Funktionsprogrammets olika kapitel finns här till höger, länkar till PDF-dokument. Du kan skriva ut Funktionsprogrammet i sin helhet genom att klicka på länken till höger "Hela Funktionsprogrammet för utskrift".

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus