Startsida Umeå kommun

Röd markering visar aktuellt område för ombyggnad

Järnvägsgatan i Holmsund

Uppdatering 2018-03-26.

Ombyggnad av Järnvägsgatan beräknas starta under våren 2018.

Under åren 2018 - 2020 kommer gatan att byggas om för att förbättra framkomligheten. Gatan grävs ur, får nytt fyllnadsmaterial, ny beläggning och nya brunnar för avvattning. Gatan utformas med en gång- och cykelväg på sidan mot centrum.

I samband med ombyggnaden förnyar Umeå Energi en del elledningar och Vakin bygger nya VA-ledningar.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för behörig trafik, det vill säga boende och fastighetsägare. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Umeå kommun
090 -16 13 90
070-622 45 70
donald.nas@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus