Startsida Umeå kommun
Kartan visar området som berörs och vägen som gående och cyklister kan ta under ombyggnaden.

Område som berörs och vägen som gående och cyklister kan ta under ombyggnaden.

Katamarankajen

Ombyggnaden av "katamarankajen" har börjat. Den nya kajen utformas som ett längsgående belyst trädäck som kommer att förses med inbjudande sittbänkar.

Samtidigt med ombyggnaden av kajen bygger vi en ny och bredare gång- och cykelväg på samma plats som tidigare.

Kajdäcket öppet under semestern

Kajdäcket kommer att vara klart och öppnas innan semestern. Då öppnas också gång- och cykelvägen och den är då belagd med grus.

I slutet av augusti kommer gång- och cykelvägen att stängas av medan arbetet med gradängerna och träinklädning av sittplatserna pågår. Kajdäcket kommer att ha ett räcke ut mot älven under den tiden och man får leda sin cykel där.

Hela arbetet inklusive beläggning av gång- och cykelvägen beräknas vara klart i slutet av september.

Klar sensommaren 2020

Ombyggnaden har börjat och både kajen och gång- och cykelvägen beräknas vara helt klara sensommaren 2020. Gång- och cykelvägen återfår då sin status som prioriterat cykelstråk.

För din säkerhet, respektera avspärrningar

Du som rör dig i området, vänligen respektera avspärrningarna. Det är inte tillåtet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på vägskyltar på platsen och visar hänsyn.

Varför ska kajen byggas om?

Den gamla kajen och pålarna den stod på behövde bytas ut. Vid besiktningar av kajen noterade vi sprickbildning och skador. Längst vattenlinjen fanns erosion på pålarna och issprängning i sprickorna.

Kajen har varit avstängd av säkerhetsskäl under en tid. Efter att ha sökt och fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen så revs den gamla kajen i slutet av 2019.

Samråd under hösten 2017

Synpunkter från berörd ägare till vatten och fiske och andra sakägare, som har lämnats under samrådet hösten 2017, kommer att ingå i en samrådsredogörelse.

Kontakt

Lars Nilsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 69
070-606 14 46
lars.nilsson@umea.se

Mer information

Samrådsunderlag för vattenverksamhet (pdf)

Kajen uppfördes 1940 och byggdes om till dagens utförande 1988. Den har använts mycket sparsamt sedan dess, främst som angöringsplats för en katamaran som tidigare trafikerade sträckan Umeå–Vasa, vilket gav den namnet ”katamarankajen” i folkmun.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-24

Sidans kortadress: www.umea.se/katamarankajen