Startsida Umeå kommun
Beskrivning av avstängd gata.

Kartan visar den avstängda gatan och tillfälliga färdvägen för bussar.

Nydalavägen byggs om

Nydalavägen ska byggas om och få en bredare gång- och cykelväg på nordvästra sidan om gatan. I cykeltrafikprogrammet är Berghem utpekat som en saknad länk i stadsnätet för cykel, och målet är att utveckla cyklingen och dess kopplingar i området. Med ombyggnaden av Nydalavägen, mellan Axtorpsvägen och Berghemsvägen, kommer den länken på plats.

Umeå kommun arbetar på olika sätt för en hållbar och klimatsmart miljö. I det arbetet ingår bland annat att samtliga stadsdelar ska ha tillgång till ett huvudvägnät för gång och cykel inom 200 meter från hemmet.

Start i juni och klart hösten 2020

I början av juni startar vi ombyggnaden och den beräknas vara klar hösten 2020.

Ombyggnad och utformning

Nydalavägen kommer att smalnas av för att ge utrymme för gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen byggs som en breddning av trottoaren på nordvästra sidan, och blir drygt 4 meter bred.

I samband med detta kommer även trottoaren på sydöstra sidan (mot flerbostadshusen) att göras om. Lokaltrafikens har beslutat att slå ihop de två befintliga busshållplatser på Nydalavägen (mellan Axtorpsvägen och Berghemsvägen) till en hållplats som placeras strax norr om Terrängvägen. Den kommer att ge högre tillgänglighet och ha bättre utformning för resenärer än de tidigare hållplatserna.

Gatan samt en del av parkmarken kommer att grävas ur, få nytt fyllnadsmaterial, ny beläggning och nya brunnar för avvattning. I samband med ombyggnaden förnyar vi en del ledningar under mark.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för behörig trafik, dvs. boende och fastighetsägare. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kommer framkomligheten att vara begränsad.

Tack för att du uppmärksammar vägskyltning och visar hänsyn!

Tillfällig färdväg och hållplatser för bussen

Under byggtiden 15 juni – 15 oktober kommer linje 7 att trafikera Skidspåret istället för Nydalavägen. Tillfälliga busshållplatser placeras på Skidspåret, mellan Orienteringsstigen och Terrängvägen samt vid Fridhemsvägen.

Mer information om förändrade busslinjer kommer att finnas på www.tabussen.nu 

Kontakt

Umeå kommun
Hanna Malm
projektledare
090-16 14 09
hanna.malm@umea.se

Eva Maaherra Lövhiem
trafikplanerare
090-16 53 40
eva.lovheim@umea.se

Bimac

Peter Andersson
produktionschef
072-517 74 26
Peter.andersson@bimac.se

Mer information

Läs informationsblad om ombyggnad av Nydalavägen

Läs mer om cykling och titta på cykelkartan www.umea.se/cykel

Läs mer om busstrafiken på www.tabussen.nu

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus