Startsida Umeå kommun
Vasaplan

Gestaltningsuppdraget - utformning på nytt sätt

För att arbeta med utformningsfrågorna i ett tidigt skede och på ett nytt sätt har Umeå kommun sökt och fått pengar av det statliga uppdrag som kallas ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer".

I detta uppdrag, ”Gestaltningsuppdraget Vasaplan” anlitar kommunen konstnärer och arkitekter för att fördjupa frågorna kring hur Vasaplan används, medborgarnas synpunkter och vad som är viktigt när den ska få en ny utformning.

Själva projekten genomförs under 2014 och ingår också som en del i Kulturhuvudstadsårets program.

Tre gestalningsgrupper genomför undersökningar och idéarbetet i september

Gestaltningsuppdraget påbörjades med allmän intresseförfrågan där tre uppdragstagare valdes ut bland 60 sökanden, för att i ett första steg föreslå en process som undersöker, testar och utmanar olika frågeställningar för platsen Vasaplan inför ombyggnaden 2016.

En styrgrupp som består av tjänstepersoner från Gator och parker, Kultur och Statens konstråd har nu beslutat att dessa tre gestaltningsgrupper även får genomföra nästa steg i samverkansuppdraget om Vasaplan.  Gestaltningsgrupperna kommer då att utveckla och fördjupa sina projekt ytterligare och sedan genomföra dem i september-oktober 2014. Under genomförandet kommer Umeås medborgare och olika intressenter kring Vasaplan att involveras i olika dialog- och gestaltningsarbeten.

De tre grupperna är:

Resultatet fungerar som underlag

Efter Gestaltningsuppdraget är slutfört kommer resultaten att fungera som en del av underlaget för det fortsatta arbetet med att skapa en väl fungerande och attraktiv plats, för alla.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus