Startsida Umeå kommun

Hillskär - infrastruktur för effektiv samordning av transportslag vid Kvarken Ports

Umeå kommun driver under 2017-2019 ett regionalfondsprojekt på Hillskär vid Kvarken Ports. Det övergripande målet med projektet är att stärka konkurerrenskraften och tillväxten för näringslivet i Övre Norrland genom att skapa förutsättningar för effektivare och miljövänligare godstransporter med bättre logistik (särskilt för råvarutransporter i regionen kopplade till färjan) i nord-sydlig och öst-västlig riktning.

Projektet kompletterar övriga terminaler i Västerbotten och utgör den sista länken i en fullt utbyggd terminalstruktur längs E12-stråket. Projektets upptagningsområde täcker in norra Sverige, Norge och Finland. Projektet ska genomföra infrastrukturella åtgärder för att förbättra de multimodala kopplingarna mellan sjöfart och järnväg i hamnområdet för ökad kapacitet, förkortade transporttider och kostnader för regionens företag.

Projektet har två delmål som är direkt kopplade till projektets huvudaktiviteter:

1. Ny terminal på Hillskär

2. Spår och elektrifiering

Projektet finansieras av Umeå kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt

Emmy Sundin
administrativ projektledare
Näringslivsservice
Umeå kommun
090-16 23 72
070-327 69 62
emmy.sundin@umea.se

Gunnar Isaksson
Teknisk projektledare
INAB
070-592 46 09
gunnar.isaksson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus