Startsida Umeå kommun

Skol- och idrottsanläggningar med mera i ett område mellan Tomtebo och Carlshem

Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Detta behov är speciellt stort i de östra stadsdelarna, varför kommunen valt att utreda var nya verksamheter kan placeras i området. För att avlasta cirkulationen mellan Tomtebovägen och E4, samt för att skapa en god anslutning till de nya anläggningarna, utreds även en förlängning av Malmvägen mot Tomtebovägen.

Området mellan Tomtebo och Carlshem är i översiktplanen, Fördjupningen för Umeå, utpekat som ett utredningsområde för bebyggelse. Stora delar av utredningsområdet har höga natur- och rekreationsvärden som kommer att beaktas under planeringens gång.

Vad händer nu

I ett första skede kommer markförhållandena i närheten av Malmvägen att undersökas för att utreda var en lämplig placering av en skolbyggnad med anslutande idrottsanläggning kan byggas. I och med detta kommer en del träd och sly att behöva avverkas för att möjliggöra geoteknisk provtagning. Det första arbetet kommer att utföras under mars, med fortsättning i slutet av maj/början av juni 2019.

Planarbetet

Innan skol- och idrottsanläggningarna kan börja byggas krävs en detaljplan. Arbetet med denna är i tidigt skede där berörda kommer få lämna synpunkter under processens gång. Mer information och handlingar publiceras på projektsidan för detaljplanen.

Kontakt

Frida Lindström
mark och exploateringsingenjör
090-16 23 53
frida.m.lindstrom@umea.se