Startsida Umeå kommun
Meny
Flygbild över framtida Tomtebo strand

Fotomontage över framtida Tomtebo strand av White arkitekter.

Tomtebo strand — en ny stadsdel
med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Som grund för detaljplanen finns en vision och ett hållbarhetsprogram som tagits fram av Umeå kommun tillsammans med sju byggaktörer och tre kommunala bolag. I arbetet med att ta fram hållbarhetsprogram och detaljplan har synpunkter från umeborna samlats in på olika sätt. Här kan du se en sammanställning.

Samråd 8 juni - 31 augusti

Nu är det förslaget till detaljplan för Tomtebo strand klart.
Här nedan kan du ta del av planen på olika sätt och lämna synpunkter.

Information om detaljplanen

Bildspelet visar några idéskisser över hur det kan komma att se ut på Tomtebo strand.
Illustrationer: White arkitekter

Se filmen som beskriver detaljplanen översiktligt.

Den är ca 5 minuter lång.

Se filmen som beskriver hur Tomtebo strand ska bli en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel.

Den är en sammanfattning av hållbarhetsprogrammet och är ca 5 minuter lång.

Planhandlingar

Bilagor till planhandlingarna

Vanliga frågor och svar om detaljplanen

Kommunfullmäktige har tagit beslut om Översiktsplanen för Umeå, där kommunens tillväxtstrategier framgår, och fördjupningen för Universitetsstaden (där bostadsområdet Tomtebo strand ingår), samt fördjupningen för Nydala (som ska säkerställa att Nydalaområdet är för rekreation).

Kommunstyrelsens närings- och planeringsutskott tog den 21 februari 2017 beslut om att kommunen ska ta fram hållbarhetsprogram i Citylabmetodik  i samverkan med  sju byggaktörer. De beslutade även att detaljplanen också ska tas fram i samverkan. Se beslutet. De tog också beslutet att godkänna det framtagna hållbarhetsprogrammet 2018-04-03, se beslut.

Beslut om att påbörja detaljplan för Tomtebo strand togs av byggnadsnämnden den 17 november 2016.

Tanken är att det ska finnas lösningar och service i området, som gör det lätt att leva hållbart på Tomtebo strand.

Det ska vara nära — till allt från förskola, naturupplevelser och busstrafik. Det ska vara enkelt att använda cykel eller buss för sina vardagsresor, men lite längre till den egna bilens parkering. Det kommer istället vara möjligt att nyttja "pool-bilar" och lådcyklar. Och nära till leveranspunkter (paket/matkassar) för att minska behovet av biltransport.

Genom att det finns lösningar för delning av saker och återbruk uppmuntras till hållbar konsumtion.

Stadsdelen ska innehålla mötesplatser och förutsättningar för ett livaktigt föreningsliv vilket främjar social hållbarhet och möjlighet att tillbringa sin fritid i närområdet och också locka besökare från resten av staden till Tomtebo strand och Nydalaområdet.

Läs mer i Hållbarhetsprogrammet.

Det ska vara enkelt av välja att gå, cykla eller åka kollektivt på Tomtebo strand. Centralt genom stadsdelen blir det en bussgata som utformas för hög framkomlighet för bussen, på den största delen av detta stråk får bilar inte köra. Det blir två busshållplatser i området och turtätheten kommer att vara hög.

Huvudvägnätet för cykel har gena sträckningar och i de största stråken får cyklisterna helt egna banor separerade både från fotgängare och biltrafik. Dessa huvudstråk utformas för en hög framkomlighet. I mindre stråk i lokalnätet blir det gemensamma gång- och cykelvägar och på gatorna med minst trafik samsas alla trafikslag; bilar, cyklister och fotgängare.

I områdets servicehubbar kommer det att finnas bilpool och lådcykelpool. Bilparkering för privata bilar samlas i parkeringshubbar istället för på gårdarna (förutom parkering för rörelsehindrade som ska finnas på gårdarna). Det kommer att gå att köra bil i hela området men framkomligheten prioriteras lägre än för de hållbara trafikslagen (gång, cykel och kollektivtrafik). Det kommer inte att gå att korsa naturstråket med bil.

Tomtebo strand gör att trafiken på Tomtebovägen ökar. Samtidigt planerar kommunen för Malmvägens förlängning och den kommer att avlasta Tomtebovägen. Den är tänkt att byggas före det blir inflyttning till Tomtebo strand. Malmvägen ligger i en pågående detaljplan, så vi vet inte när den vinner laga kraft.

Passage över Tomtebovägen (från Tomtebo strand till Coop) blir i plan, dvs ingen tunnel.

Den trafikutredning som har gjorts visade på att ett "fjärde ben" i Universitetsrondellen inte kommer att skapa några framkomlighetsproblem på E4.

Jag vill ställa en annan fråga:Promenadslinga i skogen

För att ytterligare få en känsla av vad Tomtebo strand kan bli och bilda sig en uppfattning, kan man gå en promenadslinga i skogen där området ska byggas. Den är ca 2,3 km lång. Kartor finns dels vid dialogplatsen Tomtebo strand och också vid cykelvägen utmed Kolbäcksleden (turkosa stjärnorna i kartan). Slingar går på upptrampade stigar.

Promenadslinga i Tomtebo strand-skogen

Lämna synpunkter på detaljplanen

Om du anses vara berörd (sakägare) får du ett brev med information om samrådet, och när du lämnar synpunkter behöver du ange namn och adress. Det kan du göra både i synpunktskartan och i formuläret nedan. Läs mer om planprocessen.

Men även om man inte är sakägare kan man lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget. Alla synpunkter tas om hand i planprocessen och redovisas i samrådsredogörelse. Planen omarbetas och kommer ut på granskning i höst.

 

Lämna synpunkter i kartan:

(Öppna kartan kan för helskärm i eget fönster.)

Lämna synpunkter i formulär:Se andras synpunkter

Fakta Tomtebo strand
  • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till 3 000 bostäder och 70 000 m² (bruttoarea) verksamhet.
  • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydala.
  • ca 60 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant".
  • Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.
Prenumerera

Jag vill få ett mejl när webben är uppdaterad med nya uppgifter.

 

Hantera prenumeration

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om Tomtebo strand. Läs mer om vår behandling av din mejladress för prenumerationstjänsten och dina rättigheter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-07

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrand