Startsida Umeå kommun

Hur ska Tomtebo strand bli hållbart?

Samarbetsaktörerna har tillsammans tagit fram ett hållbarhetsprogram för Tomtebo strand. Det blev klart 2018. Syftet med hållbarhetsprogrammet är att fungera som ett stöd både under genomförandet av Tomtebo strands utbyggnad och senare under områdets förvaltning. Hållbarhetsprogrammet kommer att uppdateras under projektets gång.

Hållbarhetsprogrammet har tagits fram enligt en modell som kallas Citylab guide för hållbart stadsbyggande¹ som innehåller 17 temaområden och har sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). För att göra målen mer hanterbara, har Tomtebo strand skapat fyra fokusområden.

Dessa fokusområden har sedan brutits ned i mål med underliggande strategier och exempel på åtgärder. Här nedan ser du målen i hållbarhetsprogrammet. Läs mer om strategier och åtgärder i hållbarhetsprogrammet.

Fokusområde 1

Känner du din granne?

Det hållbara vardagslivet Tomtebo strand

En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus

Detta område fokuserar främst på människorna, den bebyggda miljön och åtgärder för att skapa en god social hållbarhet.

MÅL

 • På Tomtebo strand är det möjligt att bosätta sig oavsett ekonomisk eller social bakgrund.
 • Tomtebo strand erbjuder trygga, jämställda, varierande miljöer och inbjuder till besök.
 • Inom Tomtebo strand finns ett stort socialt engagemang och gemenskap.

 

Fokusområde 2

Vilken mötsplats gillar du?

Vilket mötesplats gillar du?

Attraktiva och hållbara grön‐ och vattenområden

Detta område fokuserar främst på hur den gröna offentliga miljön (parker, naturområden m.m.) ska utformas för att skapa en attraktiv och trivsam miljö, och åtgärder för att skapa en stadsdel som är planerad för ett ändrat klimat (ex. kraftigare nederbörd och varmare temperaturer).

 

MÅL

 • Nydalaområdet ska utvecklas för bostadsnära rekreation  och som besöksmål.
 • Kolbäcksområdet och naturmiljöerna är utgångspunkt för utformningen av Tomtebo strand.
 • Tomtebo strand är en levande och trygg stadsdel där alla kan hitta sin favoritplats.

 

Fokusområde 3

Hur reser du i vardagen?

Hållbara transporter med människan i centrum

Hållbar mobilitet med människan i centrum

Detta område fokuserar främst på resmönster och transporter för ett minska vårt bilberoende och hur Tomtebo strand hänger ihop med övriga Umeå.

MÅL

 • På Tomtebo strand är det enklast att använda de hållbara färdsätten.
 • På Tomtebo strand finns användarvänliga lösningar för delning av mobilitetstjänster.
 • Tomtebostrand har samlade och hållbara transporter för avfall och varuleveranser.

 

Fokusområde 4

Hur använder du den smarta tekniken?

Hållbara och smarta miljölösningar

Hållbara och smarta miljölösningar

Detta område fokuserar främst på tekniska lösningar i byggnaderna för att minska energianvändning och förbrukning av resurser. Här beskrivs också lösningar för den övergripande tekniska infrastrukturen (energi, vatten m.m.).

MÅL

 • Teknisk infrastruktur samordnas i flexibla lösningar.
 • Användarvänliga lösningar ska underlätta för boende på Tomtebo strand att leva hållbart.
 • Tomtebo strand ska vara klimatneutralt ur ett livscykelperspektiv.
 • Tomtebo strand är en resurssnål och delande stadsdel

¹) Citylab är ett forum för hållbart stadsbyggande och drivs av Sweden Green Building Council

Kontakt

Johan Sjöström 
Projektledare   
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se