Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Ersboda

- Den gröna stadsdelen - varierad och färgstark

Ersboda – en av Umeås nyare stadsdelar och tydligt planerad för variation. Här finns en bredd i bebyggelsen; höga, låga, stora hus, små hus, terasshus och enfamiljshus – i både trä och tegel. Allt i en medvetet blandad form för att motverka ensidighet och segregation. Här kan du både hyra och äga din bostad och hitta något som passar livets alla skeden.

Grannskapsplanering med skogsstråk

Man kan följa olika stadsplaneringsideal på Ersboda. Funktionalismens ideal att skapa bostadsområden där trafiken leds runt om och gatorna blir mindre och mindre ju närmre bostäderna man kommer. Därav matargatorna Cementvägen och Ystarvägen. Dessa bidrar till en tydlig avgränsning i bebyggelse- och innehållstyper. På Östra Ersboda kan vi se idealet att bygga mindre ”grannskap”. Det finns trädplanterade partier med allékaraktär på vissa sträckningar. Stadsdelens ges även sin karaktär dels av de bevarade skogsstråken som löper genom stadsdelen och fungerar som skiljelinjer. Gång- och cykeltrafik hänvisas i huvudsak till särskilda vägar separerat från biltrafik.

Levande föreningsliv

Ersboda är en stadsdel som är färgstark och naturskön. Befolkningen är ung och här det finns gott om mötesplatser, arbetsplatser, handel och stora grönområden. Det prisbelönta Folkets hus är mycket välbesökt och bjuder på kultur, bibliotek, föreställningar och dans. Föreningslivet är livaktigt och på Ersbodaängarna finns plats för fotbollsmatcher, lek och odling i kolonilotterna. Förutom goda möjligheter till rekreation inom stadsdelen, är stadsdelen dessutom omgärdad av fina rekreationsmöjligheter såsom Nydala, I20-terrängen och de fina miljöerna i norr utmed Tavleån.

Komplettering som ger blandning

Ersboda är högintressant för etableringar och utvecklas starkt. Handelsområdet utvecklas för ökad blandning, nya företag söker sig till området och vi följer utvecklingen av Sandbäckens handelsområde vid Green Zone och I20. Nya småhus i den östra delen bidrar till en ökad blandning och nya möjligheter för framtida företag öster om Östra Ersboda.

På gång på Ersboda

Bostäder vid Kylgränd

Bostadsprojekt Pinnen och Struten. På sikt 700 nya bostäder i flerbostadshus vid de så kallade Vita husen på Västra Ersboda.

Verksamheter vid norra entrén

Utbyggnad av området med 455 000 kvadratmeter bruttototalarea. Projekteringsarbete pågår för utbyggnad av infrastruktur för den första etappen där cirka 140 000 kvadratmeter byggbar verksamhetsmark skapas.

Villor med mera längs Filgränd

Ett område med villor, rad- och parhus färdigsälls längs Filgränd.

Tio utmärkande drag

1. Här finns en stor andel barn och en desto mindre andel äldre vilket ger en låg snittålder. I huvudsak är man gift eller sammanboende med eller utan barn.

2. En hög andel bor i bostadsrätt, tätt följt av hyresrätt medan en relativt liten andel bor i småhus.

3. Här bor man mindre rymligt jämfört med genomsnittet – man är mer trångbodda än snittet.

4. Den relativa barnfattigdomen är högre på Ersboda än i andra stadsdelar.

5. Här finns en högre andel utrikesfödda än genomsnittet.

6. Medelinkomsten ligger lite över snittet.

7. Andelen högutbildade är lägre än övriga staden.

8. Ohälsotalen är avsevärt högre än för andra stadsdelar.

9. Förvärvsfrekvensen ligger på mellan 50 och 75 procent vilket innebär att en låg andel jämfört med andra stadsdelar.

10. Stadsdelen är väl ansluten till andra stadsdelar med ett flertal bussförbindelser. Även gång- och cykelvägnätet väl utbyggt. Sammantaget är mer än hälften av alla resor kortare än fem kilometer.

Fyra landmärken på Ersboda

Östra Ersbodas äventyrslekpark – Här finns naturnära lek för de lite äldre barnen med en kombinationslek som är specialdesignad för denna plats. En mötesplats inte bara för närboende utan för besökare från andra delar av staden.

Ersboda Torg (tidigare Västra Ersboda centrum) – med vård- och omsorgboende, liten simhall och gym.

Östra Ersboda centrum – Här finns Östra Ersboda skola, matvaruhandel och förskoleverksamhet samlat kring Folkets hus. Här är det helgdans, kurser och föreningar. Och här märks Ersbodadagen och Ersbodafestivalen om höstarna.

Ersbodaängarna – vidsträckta ytor och aktivitetsområde för lek, spontanidrott och picnic. Plats för både fotbollsmatcher liksom gröna fingrars flit i kolonilotterna.

Det var en gång...

Klicka i rutorna nedan för att läsa och lära dig mer om Ersboda.

Innan Ersboda växte fram användes området som jordbruksmark av bönder norr om Umeå. Landshövdingen Gustav Rosén var under 30-talet bekymrad för familjer utan försörjning, varför en plan, som gick ut på att man skulle starta en ny bybildning söder om Ersmark, togs fram. Fem familjer tog möjligheten att genom lån köpa 12 hektar mark vardera och hjälpte varandra att bygga bostäder och ladugårdar som stod klara för inflyttning år 1938.

När Umeå senare växte explosionsartat under 70-talet uppstod ett behov av bostäder till alla nya invånare, och det var nu som det moderna Ersboda föddes; innan dess bestod det till största del barrskogsbevuxna höjdpartier. Under de följande årtiondena kom en ny, närmast självständig stadsdel att växa fram, med radhus, villor och flerfamiljshus i både trä och tegel. Under slutet av 90-talet förlorade västra centrum en stor del av sin kommersiella kraft till handelsområdet i stadsdelens sydvästra hörn.

Vid sydvästra infarten till stadsdelen ligger ett sentida tillägg i bebyggelsestrukturen; helt kvarter ägnat åt bilism, men inte ett traditionellt sådant. GreenZone genomsyras av en helthetstanke kring hur modernt byggande på bästa sätt kan kretsloppsanpassas och hushålla med naturens resurser. Här sker en synergi mellan flera integrerade lösningar, utan att offra funktionalitet och komfort.

Bebyggelse och struktur
De allra flesta delarna är uppbyggda med funktionsseparerande ideal i åtanke, gång och cykeltrafik hänvisas huvudsakligen till särskilda vägar väl separerade rumsligt från biltrafiken och med trädplanterade partier som ger vissa sträckningar allékaraktär. De karaktäristiska bevarade skogstråken som löper genom stadsdelen fungerar som skiljelinjer men även större vägar, som Cementvägen och Ystarvägen, bidrar till en tydlig avgränsning i bebyggelseoch innehållstyper.

Väster om kolbäcksvägen ligger Östra Ersboda. Här är vägsystemet utformat med matargator som ansluter till återvändsgator. Bebyggelsen består framförallt av mindre flerfamiljshus och tät småhusbebyggelse. Närmast kolbäcksvägen i norr är friliggande småhus en vanligare hustyp och boendeform i och med 2010-talets exploatering. Där bostadskvarter möter skog och Björsängesbergets motionsspår är flerfamiljshus placerade med radkaraktär längs med ett gångstråk som knyter dem samman. I dess södra förlängning, där stråket möter Byttgränd, ligger Östra Ersboda centrum. Här övergår kvarter med rätt öppen struktur och högre bebyggelse än omgivningen till tydliga innergårdar - närmast den gröna och öppna Ersbodadalen är husen placerade så att de bildar förhållandevis slutna kvarter.

Mellan Västra och Östra Ersboda, i dalen, ligger de s.k. Tobleronehusen – efter deras triangulära form – lite högre punkthus som fungerar som landmärken i stadsdelen. På andra sidan fältet ger gröna partier bebyggelsen på Västra Ersboda karaktären av enklaver i nord-sydlig riktning, vilket ger invånarna nära tillgång till skog, öppna ytor och idrottsanläggningar. Från dalgången och Östra Ersboda minskar bebyggelsevolymerna mot Gräddvägen, och Västra Ersboda karaktäriseras överlag av samlade grupper eller längor av radhus, tät småhusbebyggelse och mindre flerfamiljshus. I väst ligger Ersboda västra industriområde med dess verksamheter och arbetstillfällen längs Gräddvägen. I områdets mitt samlas högre flerbostadshus kring Ersboda Torg som är en tydlig platsbildning.

Funktionsseparering, låg bebyggelse och stora ytor för bilparkering innebär att tätheten är låg och avstånden längre än de annars varit. Dess storlek har lett till en uppdelning av centrumfunktioner mellan Östra Ersboda centrum och Ersboda Torg, åtskilda av Ersbodadalens öppna fält men sammanhållna av stomlinjenätets höga turtäthet. De gröna partierna som vävs in i stadsdelen kan i viss mån agera särskiljande, men har även en förenande funktion med nära tillgång till friytor och idrottsmöjligheter för Ersbodas alla invånare.

Topografi och vegetation
Att målsättningen vid planläggningen var att till stor utsträckning bibehålla landskapets karaktärsdrag har satt sin prägel på området i och med att de betonade skogsbrynen bevarats och sammanhängande skogsområden av kvalitet har använts för att dela upp bebyggelsen i grupper. Detta skapar intrycket av Ersboda som en grön stadsdel med en ständig närhet till närmaste skogsdunge.

Gröna områden utgörs i huvudsak av den omgärdande tall- och granskogen med varierad topografi, utsparad skog och mer eller mindre gröna gårdar. Skogen på Nyåkersberget och Björsängesberget i norr fungerar som stadsdelsskog/motionsskog med elljusspår och stigar, och delar av stadsdelen har kontakt med Ersmarksberget som en tillgång vad gäller gröna kvaliteter – här kan dock Ersboda västra industriområde till viss grad agera som en barriär.

Ersbodaängarna är ett öppet grönområde som löper likt en grön kil mellan Ersängsskolan och Cementvägen. Ängarna utgör ett aktivitetsområde som separerar Östra och Västra Ersboda rumsligt, men samtidigt har potential att förena de båda områdena. Inne i bostadsområdena är det de kringbyggda radhus-/ lägenhetsgårdarna som utgör de gröna platserna.

Liksom Västra Ersboda är bebyggelsen planerad så att gårdar bildas, vilka utgör ett frekvent inslag. De gröna mötesplatserna begränsas huvudsakligen till dessa halvprivata gårdar/gårdsformationer inom kvarteren. Här är det möjligt att komplettera med mer offentliga och gemensamma mötesplatser för att stärka stadsdelens kvaliteter.

Just norr om väg 92 med trafikledskaraktär ligger Ersboda södra industriområde, som idag till stora delar är ett handelsområde. Stora Birk ekonomisk förening syftar till att stärka området som besöks- och handelsdestination och innehåller ett brett handelsutbud.

Vidare finns Ersboda Västra och Östra industriområde, skilda från bostadskvarteren av större vägar, som innehåller en mångfald av industrier och arbetstillfällen. Delar av industriområdena är ännu inte utbyggda och här finns ny verksamhetsmark att tillgå. Det östra området ligger intill stadens norra entré och utformning av platser och byggnader kommer därför att vara centralt för att välkomna boende och besökare till staden.

Överlag har Ersboda ett stort inslag av samhällsservice. Här finns 7-8 förskolor, 3 grundskolor och ett vårdboende med 60 lägenehter. Stadsdelens storlek har lett till en uppdelning av stadsdelens centrumfunktioner. På Östra Ersboda centrum samlas Östra ersbodaskolan, matvaruhandel och förskoleverksamhet kring Folkets hus. Med 1:ans linje västerut passerar resenärerna Ersboda Torg, tidigare Västra Ersboda centrum, som med skola och vård- och omsorgsboende mitt emot varandra, granne med bad och gym, Familjecentral och Ersboda kyrka utgör en knutpunkt för närområdet. Sammantaget är Östra Ersboda centrum och Ersboda Torg betydelsefulla inslag, där offentlig service och mer småskalig verksamhet kompletterar industri och det storskaliga handelsområdet.

Ersboda ligger cirka fem kilometer från centrum och är alltså lokaliserat i utkanten av femkilometerstaden. Flertalet busslinjer – 1:an, 2:an, 5:an och 8:an – förbinder sig med området och täcker i huvudsak upptagningsområdet för samtlig bebyggelse vilket gör stadsdelen väl ansluten till övriga stadsdelar. Sammantaget utgör mer än hälften av alla resor kortare än fem kilometer hållbara resor. Området är välförsörjt med trafikseparerade GC-vägar som ansluter bostadsområdena med varandra och förser oskyddade trafikanter med en säker sträckning med god tillgång till handelsområdet i syd.

Högst täthet av offentliga målpunkter återfinns mellan Ersboda torg och Ersängsskolan, men är likväl inte mer än medelhög. För den sportintresserade invånaren ligger många gräs- och grusplaner samt andra typer av idrottsanläggningar förhållandevis centralt i stadsdelen och agerar som kompletterande målpunkter till skolor och platsbildningar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus