Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Marieområdet

- Den vita staden mellan berg och sjö

I Marieområdet har man alltid nära till rekreation med Stadsliden på ena sidan och Nydala på den andra. Mariehemsängarna förvandlas med jämna mellanrum till skådeplats för lek och allvar när Brännbollsyran, med officiell VM-status, ska avgöras. Det är också platsen, där Mariehems FC eller FC Barcelona formar framtidens bollkonstnärer under matcherna på Umeås fotbollsfestival. Mariehem har kallats den vita staden i relation till Ålidhem som benämnts den röda och universitet som den gula staden.

Nära service och rekreation

I Marieområdet kan man bo i olika boendeformer på nära avstånd från såväl handelsområden som universitet. Mariehem är planerat utifrån tidstypiska planeringsideal med karaktärer som trädgårdsstad, med skola och centrum inom en trafikring där separeringen av trafikslag är tydlig. Marieområdet med Mariehem, Mariedal och Marieberg byggdes upp för att möta det stora behov av bostäder som följde av universitetets omvandlingskraft. Därefter tillkom Olofsdal och Nydalahöjd. Senare tillskott är Mariestrand som ligger granne med Nydalasjön.

Funktionalistisk planering och potentialer för utveckling

Mariedal finns ett handels- och verksamhetsområde som kopplar till Ersboda och i dess västra del i huvudsak tät småhusbebyggelse medan låg sluten bebyggelse dominerar i öst. Här finns en bredd med 1970-tals flerfamiljshus som kombinerar trä och tegel och tätt liggande rad-, par-, och kedjehus. Marieberg präglas av avsaknad av genomfartstrafik, här finns återvändsgränder till markparkeringar men korsande vägar för kollektivtrafik och väl utbyggt gång och cykelnät. Bebyggelsen är låg och sluten bebyggelse i trä med två- till tre våningar. Mariehem är byggt strikt utifrån trafiksepareringens principer med matning utifrån och med plats för människor och lek helt fredad från biltrafik. Flerfamiljshusen här har medelhög täthet och är av typen ”hus i park” med vitkalkade fasader och gårdar för lek och umgänge. Här och var finns skogspartier bevarade samt parker och dungar integrerade i den bebyggda miljön.

Mycket är på gång i denna stadsdel som har stor potential för utveckling. Kompletteringar sker och större projekt är på gång. Därtill planeras även förskola i området.

På gång på Marieområdet

Förskola i två plan

I kvarteret Varglyan 1 och Stadsliden 2:4 planeras park och en förskola i två våningsplan.

En ny liftstuga

Den gamla liftstugan till liftsystemet rivs och ersätts med en ny, modern, liftstuga.
Status: Planeringsfas

Olofsdal

Det planeras för cirka 700 bostäder, en förskola och möjlighet till verksamhet i bottenvåningarna.

Bostäder på Mariehem centrum

Totalt planeras 120 nya lägenheter på Mariehem centrum. Två huskroppar där en är avsedd för seniorboende och en för vanliga lägenheter.

Tio utmärkande drag

1. På Mariehem är ensamboende en stor grupp, men ändå mindre än i alla jämförda stadsdelar.

2. En grupp som sticker ut, jämfört med andra stadsdelar, är gifta eller sammanboende utan barn.

3. Unga vuxna och vuxna upp till 45 år är underrepresenterade i Marieområdet.

4. Invånare i äldre ålderskategorier utgör en större andel här.

5. Andelen utrikes födda jämfört med den totala befolkningen är något högre, men skillnaden är marginell.

6. Det finns ungefär lika många bostads- som hyresrätter. Boende i hyresrätter koncentreras kring Olofsdal och delar av Mariehem medan bostadsrätterna främst finns kring Mariestrand.

7. Trångboddhet är något vanligare jämfört med staden som helhet.

8. Barnfattigdom är något mindre förekommande än snittet.

9. Andelen välutbildade och disponibel inkomst motsvarar ungefär genomsnittet.

10. Ohälsotalen är i genomsnitt 26 dagar vilket är högre än staden som helhet och förvärvsgraden är låg i jämförelse med andra stadsdelar.

Fyra landmärken på Marieområdet

Bräntberget – den stadsnära slalombacken med lift. Här har många umebor tagit sina första alpina skär under årens lopp. Inte minst lade Maria Pietilä-Holmner grunden för sin proffskarriär just här.

Mariedals handelsområde – allt från stora varuhus till restauranger och tjänsteföretag. Ett stenkast bort finns dessutom hela Ersbodas industri- och handelsområde.

Nydalasjön – ett stenkast från bebyggelsen på Mariestrand finns Nydalasjön, mitt i skogen med strövområden, tjärnar och en fin slinga längs varierade naturmiljöer runt hela sjön. Här bedriver många föreningar verksamhet och här finns aktiviteter året runt för alla Umebor, men också lugn och ro.

Vattentornet – det lysande landmärket på höjdåsen. Runt vattentornet och skogspartierna därikring kan vi ta en picnic och njuta av lugnet.

Det var en gång...

Klicka i rutorna nedan för att läsa och lära dig mer om Marieområdet.

Startskottet för stadsdelen Mariehem gick av när markuppköpen gjordes för den första etappen mellan Morkullevägen och Mariehemsvägen, under tiden som Ålidhem omplanerades på 60-talet. Arbetet utgick ifrån idéer om tidstypiska ideal med karaktären av trädgårdsstad med skola och centrum inom en trafikring, där separering av olika trafikslag fick stort genomslag.

Universitetsetableringens omvandlingskraft och stadens stora behov av bostäder skulle snart märkas av. Under de kommande årtiondena kom Marieområdet att växa avsevärt, med Marieberg och Mariehöjd som nya angränsande områden under 70-talet. Under denna tid kom Mariedal att planeras för relativt tung bebyggelse, men ändrades närmare genomförande med anledning låneprioriteringen av låga hus, inspirerat av den ’gröna vågen under 70-talet. Istället skulle alla ha egen entré i markplan. Inte långt därefter tillkom Olofsdal och Nydalahöjd. Det senaste tillskottet är Mariestrand med nybyggda lägenheter hundra meter från sjön.

Bebyggelse och struktur
Mariedal ligger mellan väg 92 och Uttervägen i norr, respektive söder och avgränsas av Morkullevägen i öst. Området karaktäriseras av breda och gena gator, samt ett antal säckgator som ansluter till parkeringsytor framför bostadsområdena. Bilfria GC-vägar inom området bildar små kvarter och centralt i bostadsområdet återfinns en parkyta. Längst norrut ligger ett handels- och verksamhetsområde mellan väg 92 och Björnvägen. De västra delarna består främst av tät småhusbebyggelse, medan låg sluten bebyggelse dominerar i öst. Bebyggelsen skiftar således mellan låga 70-tals flerfamiljshus som kombinerar både trä och tegel, och tätt liggande rad-, par- och kedjehus.

Mellan väg 92 och bussgatan Älgvägen ligger Marieberg. Delområdet präglas av sin avsaknad av genomfart för biltrafik – här finns endast återvändsgator till markparkeringar för besökande och boende. Däremot finns genomkorsande gator som reserveras för enbart kollektivtrafik. Ett utvecklat GC-vägnät i alla väderstreck sammankopplar bostadsområdet och stadsdelscentrumet i norr med andra områden. Marieberg domineras genomgående av låg och sluten bebyggelse i trä om två till tre våningar.

Mariehem är ett av Umeås tidigaste områden som byggdes strikt efter trafiksepareringens principer, med matning utifrån och utrymmen för gående och lekande helt fredade från trafikleder och trafik. Stadsdelen kallas ofta den vita stadsdelen efter de vitkalkade fasader som klär husen. Här finns mestadels medelhög öppen bebyggelse i form av flerfamiljshus i tre våningar, grupperade i åtskilda gårdar för att åstadkomma enheter med mått som härrör från den mänskliga skalan. Närmast ängarna är bebyggelsen lägre, av både sluten och öppen karaktär, för att följa terrängen. i gränssnittet mellan Mariehem och Mariestrand är skalan låg, men betydligt högre närmare E4.Parkerings- och garageytor fungerar som bullerskyddszon mellan E4 och bostäderna.

Vegetation och topografi
En stor del av bebyggelsen är ”hus i park” där det gröna huvudsakligen utgörs av gräsmatta. Vissa skogspartier har sparats och finns här och var insprängda mellan hus och gc-vägar, respektive delområde har sin egen park eller skogsdunge integrerad i den bebyggda miljön, såsom Mariebergsskogen, Mariebergsparken, Mariehemsparken, Mariedalsparken. Bortsett från ett större sammanhängande skogsparti vid vattentornet är alla skogar relativt små.

Inom kvarteren och gårdarna är det lätt att ta sig fram, vilket gör att tillgängligheten till den grönstruktur som finns inom området är god. Överlag har Mariehem en god tillgång till grönytor, men dessa är hög utsträckning likartade. Utbudet av särskilda upplevelser inom området är begränsat och det är istället i omgivningen som utbudet är stort. Nära Mariehem finns flera stora fritidsområden som erbjuder aktiviteter.

Mariehemsängarna utgör en viktig ekologisk grön korridor och länk mellan de större stadsnära grönområdena; mellan I20, över Stadsliden till Noret vid Nydala. Ängarna fyller också en viktig funktion för att främja spontanidrott och aktiviteter. Ovan gränsar Stadsliden till områdets västra delar. Området är av stor betydelse för rekreation och friluftsliv för både närboende och andra, mer långväga, besökare med dess variationsrika skogsmiljö, skidspår och stigar såväl sommar som vinter. Bräntberget och dess skid- och pulkabacke och cykelstigar är lokaliserad i anslutning till Stadsliden och är, även den, av betydelse för rekreation och friluftsliv, samtidigt som besökare här erbjuds en utsiktspunkt över staden.

Marieområdet har tre separata delar inom vilka det finns en koncentration av både kommersiella som offentliga verksamheter. Dessa tre är Mariedal, samt Mariebergs respektive Mariehems stadsdelscentrum. Ett nytt inslag är omvandlingen av Astra Zenecas före detta lokaler till handel och service.

Framförallt inom dessa, men till viss utsträckning även utspridda över resterande områden, finns bland annat gym, frisör, sport-, möbel- och djurbutik och second hand, samt livsmedelsbutiker, ett mindre antal kaféer och restauranger. Till stadsdelens samhällsservice räknas dess ungdomsverksamhet, hälsocentral, särskilt boende samt en mångfald av grund- och förskoleverksamheter, inte minst Bräntbergsskolan och Mariehemsskolan som är integrerade i stadsdelen.

Mariehem ligger cirka 4 kilometer från Umeå centrum och cirka två kilometer från universitetsområdet. Stadsdelen försörjs med bra bussförbindelser till universitetsområdet och centrala stan – då fyra linjer, främst koncentrerade till Mariehemsvägen och Bräntbergsvägen, passerar stadsdelen – och gång- och cykelvägar som ingår i huvudvägnätet ger god framkomlighet. En stor andel av mötesplatserna inom området går att finna i anslutning till Stadsliden, Bräntberget och Mariehemsängarna. Dessutom erbjuder respektive områdescentrum offentliga målpunkter. Överlag finns det inom området en låg, till som mest medelhög täthet av dessa typer av offentliga mötesplatser.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus