Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Tomtebo och Tavleliden

- Barnrikt vid Nydalasjöns sydspets

Barnvänliga stadsdelen Tomtebo med Tavleliden är en ung stadsdel i Umeå. Här bor man naturnära och lugnt vid vackra Nydalasjön.

Varierad bebyggelse

Tomtebo kännetecknas av utpräglad rutnätsplanering med trädkantade gator som skapar tydliga gatu- och kvartersrum. Här blandas såväl postmoderna stadsideal med 1970- och 80-talets ideal med trafikmatning utifrån. Tomtebovägen utgör en barriär. Norr om vägen är bebyggelsen växelvis låg, sluten och medelhög, öppen i form av flerfamiljs tegel- och trähus i två till fyra våningar med innergårdar. Söder om vägen har vi så kallade säckgator med en blandning av gles och tät småhusbebyggelse i trä i två våningar.

I stadsdelen finns ett flertal verksamheter inom vård- och omsorg, kultur-, fritids- samt utbildningsrelaterade verksamheter. Det finns ett fåtal restauranger. Etableringen av livsmedelsbutik mellan Tomtebo och Carlslid var efterlängtad. Genom Tomtebo går en bussgata centralt i gatustrukturen i de tätaste kvarteren av stadsdelen och passerar Nornaplatsen som var tänkt som ett samlande stadsdelstorg. Vid Nornaplatser är dock antalet målpunkter för få för att det ska fungera som mötesplats. Delområdet Tavleliden började bebyggas 2008 och består till stora delar av fristående småhus.

Nya områden

Stadsdelen har långt ifrån vuxit färdigt. Tomtebo gränsar till två planerade utbyggnadsområden; Tomtebogård mellan Tomtebo och Tavleliden, och Tomtebo strand mellan E4 och Nydalasjön. Tomtebo strand kommer att knyta ihop Tomtebo med universitets- och sjukhusområdet som är norra Sveriges största arbetsplatsområde. Projektet har mycket höga ambitionsnivåer avseende hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

På gång på Tomtebo och Tavleliden

Tomtebo strand

En ny hållbar stadsdel, drygt 3 km från centrum och lika stor som centrum, med plats för cirka 3000 bostäder, främst flerfamiljshus, skola/förskolor och verksamheter. Området kopplar samman Tomtebo med universitetsstaden.

Tomtebogård

Ett nytt bostadsområde med plats för ca 900 bostäder, främst flerfamiljshus och radhus, skola/förskolor och mötesplatser i en semisluten kvartersstruktur.

Skola med mera

Mellan Tomtebo och Carlshem planeras för ny skola och besöksanläggning i form av idrottsanläggning.

Tavleliden södra

Ytterligare 100 nya bostäder planeras i form av småhus som en fortsättning på Tavleliden.

Tio utmärkande drag

1. När det gäller befolkningen karaktäriseras Tomtebo/Tavleliden som ett område med gifta eller sammanboende hushåll med minst ett hemmavarande barn under 18 år. Denna kategori är avsevärt högre i stadsdelen än vad som återfinns i staden som helhet.

2. Få bor ensamma – Det här är ett av de områden i staden där andelen ensamhushåll är allra minst.

3. Överrepresenterade åldersgrupper är barn och unga under 15 år och vuxna upp till 44 år.

4. Tavleliden har stort inslag av småhus vilket ger att äganderätterna är relativt vanligt förekommande jämfört med andra områden

5. Det finns gott om hyresrätter på Tomtebo. Däremot är de skilda från småhusbebyggelsen.

6. Här är det ovanligt att klassas som trångbodd.

7. På Tomtebo/Tavleliden är barnfattigdom mindre förekommande än i resten av staden.

8. Välmående – befolkningen är i hög utsträckning välutbildad och har en inkomst som överstiger genomsnittet.

9. Stadsdelen är överrepresenterad när det gäller inrikes födda och förvärvsfrekvensen är hög.

10. På Tomtebo och Tavleliden motsvarar ohälsotalen staden som helhet.

Fyra landmärken på Tomtebo och Tavleliden

Äventyrslekplatsen Tomtebo med beachvolleybollplanen – välbesökt plats vid sjön som inte bara lockar närboende och andra Umeåbor utan familjer från hela regionen.

Sjökontakten! – Tomtebo/Tavleliden ligger alldeles vid Nydalasjön sydspets vilket ger fina möjligheter att fiska/pimpla, segla, paddla kanot, åka skridskor, ströva eller till exempel besöka KFUMs aktivitetsanläggning på sjöns östra sida.

Sagotjärn – Tavlelidens närområdespark med plats för lek och stoj men även lugn och ro. Ta promenadstigen förbi öppna ytor, förbi kullar och över Tomtebobäcken.

Koloniområdet – här finns odlingslotter med stugor.

Det var en gång...

Klicka i rutorna nedan för att läsa och lära dig mer om Tomtebo och Tavleliden.

Under första halvan av 1800-talet pågick uppodling av myrmark i området, innan dess bestod marken av skogsskiften. Vid den uppodlade Torvströmyran anlades ett nybygge av Axel Cederberg, vilket blev platsen för gården Tomtebo som kommit att namnge dagens stadsdel.

Odlingen trappades ned under 60-talet, dalen växte igen under 70-talet och marken såldes till kommunen under 80-talet. Under 1990-talet började den större, sammanhängande bebyggelsen växa fram. Tomtebo är en stadsdel av sin tid där stadsideal liksom miljömedvetenhet gjort tydliga avtryck.Den ekonomiska nedgången under 90-talet sammanföll med upphörandet av den statliga subventioneringen av bostäder och kvar på marknaden för produktion av bostäder blev ett mindre antal småhusproducenter. Detta har för Tomtebo inneburit att flera kvarter som var
ämnade för tätare, mer stadsmässig bebyggelse har kommit att bli småhuskvarter.

Bebyggelse och struktur
Tomtebo är uppbyggt kring en rätvinklig alléstruktur och präglas delvis av en funktionsseparering, särskilt den första etappen. Denna etapp är i stor utsträckning ett renodlat bostadsområde där gatustrukturen utgår ifrån en distinkt separering av trafikslag där avstickande återvändsgator utgår från Tomtebovägen. Bebyggelsen är grupperad för att skapa en tydlig fasad ut mot gatorna. GC-vägar är separerade med gröna ytor vilket ger gatorna ett brett och luftigt intryck. Tomtebovägen utgör en barriär i området, som skiljer de olika delarna åt rumsligt och till den fysiska utformningen.

Etapp 2, som fortfarande byggs ut, har en mer terränganpassad struktur med mindre kvarter och ett gatunät medf trafikblandning. Här är bebyggelsen mer varierad med högre flerfamiljshus och radhus.

Norr om Tomtebovägen domineras av växelvis låg sluten och medelhög öppen bebyggelse i form av flerfamiljs tegel- och trähus i två till fyra våningar, placerade för att skapa innergårdar. Söder om vägen, å andra sidan, domineras av säckgator med en blandning av gles och tät småhusbebyggelse av trä i två våningar. Inom kvarteren ryms i ett par fall öppna, gröna ytor i form av park eller skogsdunge. De vitt skilda skalorna områdena emellan ger upphov till stora skillnader i bland annat befolkningstäthet.

Topografi och vegetation
Nära Tomtebo finns stora fritidsskogar och Nydalasjön med sina möjligheter till aktiviteter som bad och fiske. Här finner boende och besökare blandade naturupplevelser med vidstäckta strövområden. Det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Äventyrsleken som finns vid Nydalasjön är en mötesplats för ett större område än enbart närområdet. För odlingssugna invånare ligger ett område med kolonilotter som tar vid jordbrukstraditionen på de forna jordbruksmarkerna öster om Nydalasjöns sydspets.

Trafiken matas utifrån via Tomtebovägen och genomfartstrafik i området är förbjuden, vilket gör att alla boende når Nydalaområdet utan att hindras av trafikerade gator. Kvarteren söder om Tomtebovägen nyttjar samma skolor, fotbollsplaner, promenadstråk etc. Den stora skillnaden är att kvarteren ligger söder om Tomtebovägen och därmed inte har lika god tillgänglighet till Nydalaområdet. Södra Tomtebo har däremot högre tillgänglighet till det stora skogsområde där bl. a. Grössjöns artrika och rogivande naturreservat med vildmarkskänsla och Gimonäs skidspår finns.

Inom stadsdelen ryms ett flertal verksamheter inom vård- och omsorg, kultur-, fritids- och nöjes samt utbildningsrelaterade verksamheter. Den kommersiella servicen är begränsad till en handfull restauranger och en mindre livsmedelsbutik. En växande befolkning medför behov att se över stadsdelens servicegrad, exempelvis förskolor och kommersiell service. Idag finns grundskoleverksamhet (F-2, F-5 & 3-9), samt sju förskolor och två vård- och omsorgsboenden.

Tomtebo ligger sex kilometer från Umeå centrum, vilket är att betrakta som ogynnsamt ur perspektivet från hållbara transporter. Avståndet till NUS och universitetsområdet är däremot fyra kilometer och därför mer acceptabelt då det ligger inom den utpekade radien för femkilometersstaden. Sammantaget är förutsättningarna för att generera ett föredömligt förhållande mellan transportslagen inte bästa möjliga. Andelen hållbara resor uppgår ändå till 55 procent, något som kan ha att göra med bussgatans centrala dragning i gatustrukturen i de tätaste kvarteren av stadsdelen och dess relativt goda turtäthet. Nornaplatsen är ett anlagt stadsdelstorg, men här finns för få målpunkter för att det ska fungera som mötesplats.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus