Startsida Umeå kommun

Norrbotniabanans noder

Norrbotniabanan är en av de största infrastrukturinvesteringarna i norra Sverige som för med sig stora möjligheter för regionen. Planeringen av järnvägen pågår för fullt och sköts av Trafikverket. För att den stora potentialen ska falla ut för regionen är det viktigt med planeringen av anslutande investeringar som faller på kommunerna eller regionen att planera och finansiera. Det handlar om till exempel resecentrum, godsterminaler, anslutande gång- och cykelvägar med mera. ”Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialerna i noderna” ska därför arbeta med den delen av planeringen, samtidigt som det utgör en plattform för samarbete och kunskapsutbyte.

Syfte

Projektet syftar till att stärka kommunerna i den resursmässigt utmanande planeringsuppgift som Norrbotniabanan innebär samt att skapa underlag för planering och nyttovärdering av attraktiva och konkurrenskraftiga noder för person- och godstrafik i Norrbotniabanestråket genom Västerbotten. Arbetet syftar därtill att utgöra plattform för analys och utveckling av strategiska samarbeten mellan kommunerna i stråket.

Delområden

  1. Nulägesbeskrivning och analys
  2. Utvecklingsalternativ och exploateringsmöjligheter
  3. Nyttoeffekter av Norrbotniabanan i stråket och noderna
  4. Nodplanering
  5. Strategiska sammarbeten i stråket

Tidplan och budget

"Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialerna i noderna” är ett samarbetsprojekt mellan Umeå kommun, Robertsfors kommun och Skellefteå kommun, finansierat via Region Västerbotten. Projektbudgeten ligger på 6,2 miljoner SEK och projektet löper mellan januari 2016 – december 2018.

Kontakt

Thomas Lundgren
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Mer information

Projektpartners är Robertsfors kommun, Skellefteå kommun samt Region Västerbotten.

Läs mer om Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Region Västerbottens logga
Skellefteå kommuns logga
Robertfors kommuns logga

Sidan har granskats 2018-12-06

Sidans kortadress: www.umea.se/nbbnoder

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.