Startsida Umeå kommun
Folk

Hur ska Umeå växa?

Umeå kommuns tillväxtmål om 200 000 invånare senast 2050 är utgångspunkt i stadsplaneringen. Med det invånarantalet blir Umeå norra Sveriges självklara huvudstad med ett rikt och spännande stadsliv. För att staden ska kunna växa behövs utrymme för fler invånare, bostäder och arbetsplatser, men framför allt behöver Umeå bli än mer attraktivt att flytta till.

Det är en utmaning att planera för en kraftig tillväxt och samtidigt styra utvecklingen mot en långsiktigt hållbar stad ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. För att uppnå hållbar stadstillväxt har ett antal strategier formulerats som ett underlag, grundat på de så kallade Aalborgåtagandena:

Femkilometersstaden — den täta staden

Umeås tillväxt bör så långt det är möjligt samlas inom en radie på 5 km från stadskärnan och universitetsområdet. Det ger en stad med hög tillgänglighet som inte kräver mycket transporter. En väl definierad och tydlig stadsgräns bidrar till en långsiktig och önskvärd förtätning av Umeå. En stor del av tillväxten kan rymmas inom detta område och inom lämpliga områden där kollektivtrafiken stomlinjer kan förlängas. En tät, kompakt stad med många olika funktioner och korta geografiska avstånd minskar transportbehovet och gör promenad och cykel till konkurrenskraftiga färdsätt. Här kan vi lokalisera bostäder, arbetsplatser, service och nöjen och utveckla staden i hållbar riktning, utan att bygga in ett framtida beroende av bilen.

Mer stad! - Komplettering som vitaliserande kraft

Kommunen kan planera för en "stadsläkning" genom att lägga nya stadsdelar intill gamla och därigenom skapa större investeringsvilja i befintliga fastighetsområden, framför allt i centrum. "Mer stad" uppnås inte enbart genom att bygga högre hus utan genom att lägga nya tättbebyggda blandade kvarter intill gamla, så att staden gradvis växer samman till ett mer sammanhängande stadslandskap, med allt som förknippas med det goda stadslivet.

Satsning på offentliga rum och parker

I den täta staden blir de offentliga rummen allt viktigare. De offentliga rummen ska utformas för att ge attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk med plats för rekreation och grönska. Där finns liv och rörelse dagar och kvällar.

Utbyggnad av kollektivtrafik och omvandling av trafikleder

De nya täta kvarteren planeras längs stråk som gynnar kollektivtrafiken på bästa sätt. Då kan  stora grupper boende och yrkesverksamma erbjudas en kollektivtrafik med hög turtäthet, ett måste för att kollektivtrafiken ska passa in som färdmedel i människors komplexa vardag. En bra och lönsam kollektivtrafik som resenären kan lita på förutsätter en tätare stad. Den nya ringleden runt Umeå skapar nya möjligheter att anpassa och effektivisera användning av gator och vägar i staden så att de uppfyller nya stadsmässiga krav på form och funktion, till exempel minskade så kallade barriäreffekter.

Hög täthet i nya stadsdelar

Nyexploaterade nya områden med tät men blandad bebyggelse kan i ett inledningsskede ta del av närliggande "glesa" stadsdelars utbud av service. På sikt kan ett områdeseget utbud av service förknippat med ett utvecklat stadsliv växa fram i dessa områden, som då också kan ge stöd tillbaka till grannområdena.

Alla ska vara med

En hållbar stad kan bara byggas tillsammans med dem som ska leva i staden. All planering ska genomsyras av öppenhet, demokrati och jämställdhet. Vi ska utveckla staden och det offentliga rummet så att alla, kvinnor och män, barn, ungdomar och funktionshindrade, kan vistas där på lika villkor. Det leder till en stad för alla.

Femkilometersstaden

Färgstråken är områden med god tillgänglighet till kollektivtrafikens stomlinjer, det linjenät som kan stå för en tät kollektivtrafik i framtiden. Cirklarna avgränsar den så kallade "femkilometerstaden" med en radie på fem km från de två huvudsakliga målpunkterna i Umeå, stadskärnan och universitetsområdet. Klicka på kartan för att se en större karta.

Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Mer information

Stadsplanering och byggande i Umeå utgår från kommunens övergripande översiktsplan från 1998 (ÖPL 98). Arbete pågår för att förnya planen och skapa goda förutsättningar för att uppfylla tillväxtmålet. Det sker genom fördjupade översiktsplaner (FÖP) för olika strategiskt viktiga områden:

Centrala stan

Kusten

Nydalaområdet

Umeås framtida tillväxtområde

Universitets- och sjukhusområdet

Vindkraft i Umeåregionen

Älvslandskapet

Ön

Övrigt:

Aalborgåtagandena

Kommunens övergripande översiktsplan

Sidan har granskats 2018-09-19

Sidans kortadress: www.umea.se/merstad