Startsida Umeå kommun

105. Tomtebo

Tomtebo har sitt namn efter en ensamgård, byggd 1871 för A F O Cederberg. Han kom senare att bli riksdagsman och landshövding och ritade bl a den s k ”Smörasken” 1877.

Tomtebo planerades för 6 000 personer i en första etapp, som entré i ett nytt, långt bebyggelseband, betjänat av en ny busslinje via universitet och sjukhus, alltså goda förutsättningar för kollektiv persontrafik. Den avsågs gå centralt som en livsnerv genom området omgiven av dubbla gång- och cykelbanor. Biltrafiken skulle föras på helt andra stråk från utsidan. Umeå var en småstad till helt nyligen. Idealen från den epoken, efter branden 1888, uttrycks i Tomtebo med två trädrader i gatorna och fyra i esplanaderna (egentligen boulevarder), med tydliga gaturum och kvartersrum. I den gamla staden var husen individer med personlig fasad, men den påminde om grannarnas.

Med en mänsklig jämförelse kan man säga att husen hade släktdrag med varandra som grundför social/estetisk gemenskap. Därtill hade huskroppar och platser identitet. Dessa värden avsågs i Tomtebo upplivas med en relativt koncentrerad karaktär med två till fyra våningars hushöjd. Idén har tillämpats förtjänstfullt i HSB:s kvarter Lyktgubben vid Vättarnas allé. Tyvärr har byggd verklighet längs nämnda allé söder om Nornaplatsen övergett dessa i demokratisk ordning utformade principer.

Husen söderut visar en ökande grad av upprepandets trista metod. Ett nytt område bör ges en bra start, t ex genom att staden visar omsorg. 1993 fick därför Nornaplatsen konstnärlig utsmyckning genom Camilla Bergman och Roland Ljungberg. Den bekostades av Umeå kommun, Stiftelsen Bostaden och Svenska Riksbyggen i Umeå. Skola, kultur och fritidsanläggningar är ett nytt områdes första kulturbärare. Deras representanter visade god vilja till samarbete under plangenomförandet trots den ekonomiska nedgången i början på 90-talet. Nedgången medförde tyvärr att tomma bostadslängor från grannkommunerna invandrade i några sidokvarter. De husen är som de var och även blev.

Den ekonomiska nedgången kom att sammanfalla med att den statliga subventionen av bostäder upphörde. Byggherrar försvann eller övergick under flera år till förvaltning. Även så HSB och Riksbyggen. Kvar på marknaden blev ett fåtal småhusproducenter. Det har medfört att t ex de västra kvarteren i Tomtebo, i strid mot grundtankarna, blivit småhuskvarter. Till och med något centralt kvarter längs bussgatan kan komma att bli småhusområde. HSB har dock för avsikt att fullfölja sitt kvarter med fullvuxna flerbostadshus. När Tomtebo i framtiden växer samman med staden i riktning mot universitetet, räddas därigenom idén om en stadsmässig entré till området.

Fakta

Översiktsplan och detaljplan: Stadsbyggnadskontoret,

Arkitekt: A. Berg och B. Sandberg, efter idé av G. Färjare, (1990)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus