Startsida Umeå kommun

123. Öbacka strand

Öbacka Strand ligger på en smal remsa mellan Holmsundsvägen/järnvägen och Umeälven. Kvarteren utgör den yttersta utposten på stråket från Konstnärligt campus via bostadsområdet Öbacka, som i ett tidigt skede skisserades av Ralph Erskine.

Det aktuella området är lågt beläget och har kända störningar från tåg- och flygtrafik, men närheten till älven, universiteten och sjukhuset har varit avgörande för exploateringen. Bullerkraven har dock på ett påtagligt sätt styrt utformningen av bostadsområdet, med slutna fasader och garagelängor mot järnvägen i öster. Detta kompenseras med rikt glasade fasader och inbyggda balkonger mot älvsutsikten.

Bostäderna byggs i etapper, med varierande upplåtelseformer. De begränsningar i höjd, som flygtrafiken kräver, ger medelhöga hus. De första etappernas punkthus, i gult respektive rött tegel med fyllningar i trä eller skivmaterial, för tanken till förortsarkitektur från 1980-talet. Under uppförande är en grupp tätt ställda lamellhus med fasader i skivmaterial, som trappar ned från nio till sex våningar mot älven. Det finns möjlighet att bygga ytterligare bostäder söder om Sandbäcken.

Markplaneringen är genomgående ambitiös i området. Vid Djupbäckens utflöde i Umeälven har kommunen anlagt en park som karaktäriseras av de granitmurar som tar upp den stora höjdskillnaden. I terrasserna återfinns växtmaterial av för Umeå något ovanligt slag såsom katsura och dvärgmandel. Perennplanteringen domineras av marktäckare som näva och sockblomma, men här finns också mer storvuxna perenner som silverax. Till detta kommer mängder av vårlökar, som ger en lång växtsäsong.

Fakta

 

Arkitekt: Etapp 1 White Arkitekter, K. Ehnberg-Gunnarsson (2010)

Etapp 2-3: Sweco G. Stiberg (2008-2010)

Etapp 4: White Arkitekter, L. Åberg och L. Sjögren (2012-2013)

Planarkitekt: O Forsgren/ P Forsberg (2007), T Strömberg/ L Grahn (2013)

Ankargränd, Storgatan och Hoppets gränd

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus