Startsida Umeå kommun

124. Tomtebo

Tomtebo planerades redan från början att byggas etappvis. Den första etappen lade grund till ett långt bebyggelseband med en central axel i mitten av bebyggelsen. En esplanad och kommunikationsnod med busstrafik och cykelbanor kantad av trädrader och bostadsbebyggelse. Etapp 2 bygger vidare på huvudkonceptet men med erfarenheterna från första etappen i åtanke.

Esplanaden vänder österut nästan i rät vinkel vid Sjöfruskolan, Tomtebos mitt, där även förskolor finns lokaliserade. Första etappens brist på topografi blir befriande i den första uppförsbacken. Även om besökaren känner igen greppet med huvudstråk och mönstret med de tvärgående gatorna som bildar kvartersstad märks också skillnad. Kvarterens storlek har minskat, biltrafik på gatorna är tillåten och tvärgatorna har utformats mindre räta vilket skapar kortare perspektiv och siktdjup.

Utbyggnadsetapperna har blivit mindre och variationen i skala och byggnadstyp ökat. Radhus och kedjehus i två till tre våningar blandas med flerfamiljshus i fem våningar. Under lågkonjunktur har kanske mångfalden av byggnadstyper skett på bekostnad av en tätare exploatering, men småstadskaraktären är markant och till och med uppfriskande jämfört med etapp 1. Här vänder fler byggnader sina entréer mot gatan. Efter tvärgatorna kan man genom öppningar mellan husen finna innergårdarna med variation i utformning och trädgårdarna lyser mer av sin prakt än av sin frånvaro. Även om få flerbostadshus ännu är uppförda är skalan inne på dessa gårdar måttfulla där huvudbyggnaderna planenligt tornar upp sig efter Alfens allé.

Stadsdelens lokalisering strax söder om Nydalasjön skapar både utblickar och blickfång. Den vackert utformade dagvattenhanteringen vid sjön tar både hand om dagvatten från området och erbjuder en parkmiljö som en övergång, utöver det vanliga, mellan stad och natur. Det låter som en klyscha, men den är värd ett besök.

Även om ambitionen med etappen var att möjliggöra byggande av högre flerbostadshus mot huvudgatan har lärdomarna från första etappen tillsammans med konjunkturen satt sin prägel på stadsdelen. Gatusystemet för de fortsatta byggetapperna är utförda även om kvaliteter sparats i gatumiljön. En högre och tätare miljö behövs för att möta denna tids bostadsbrist. Men även om få byggnader med den karaktären byggts upplever besökaren att en småstadsidyll är på väg att växa upp.

Fakta

Planarkitekt: O Forsgren, B Sandberg (2006)

Adress: Tomtebo

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus