Startsida Umeå kommun

129. Broparken

Parken räknas till Umeås äldsta bevarade delar och har genom årens lopp varit en plats med många olika funktioner. Den södervända sluttningen ner mot Umeälven har bland annat fungerat som lekyta, skolgård, luftförsvar, potatisodling, handel och utlastningsplats för tjära. Parkens namn, Broparken syftar på den intilliggande gamla bron som tidigare var Umeås enda fasta, och därmed viktigaste, kommunikation över älven.

När parken byggdes om 2013 var målet att utveckla Broparken som stadspark genom att förbättra platsens funktion som mötesplats men också att skapa fler förutsättningar för aktiviteter året runt. I visionen för Staden mellan broarna ingick Broparken i delen Ung och aktiv. Umeås ungdomar har också tagit fram en egen vision som innehåller många olika aktiviteter bland andra skate, snowboard, streetbasket och parkour. Det finns också utrymme för dans, musik, teater, konst och utrymmen att bara hänga på eller ta en fika. Stadsodling är en viktig del av visionen. Representanter för de olika grupperna har funnits med genom hela projektet, från tidiga skisser till byggande, invigning och skötselskede.

Parken är uppdelad i olika sektioner, närmast Storgatan ger en grusad torgyta möjlighet för tillfällig handel och utställningar. Vidare ner mot älven följer aktivitetsytor för lek, stadsodling, blomsterprakt, gräsytor för solbad och picknick respektive snowboard/pulkaåkning. Anordnade sittplatser finns dels i form av parkbänkar men också integrerade i den böjda, granitkantförsedda terrasseringen som tar upp höjdskillnaden ner mot älven. Scenytan med uttag för högtalare och belysning nedanför terrasseringen bildar en amfiteater närmast strandpromenaden och kan hysa plats för mindre evenemang och uppträdande.

I Broparkens anslutning mot skateparken Sparken, nära Hamnmagasinet har en träningsplats för Parkour med betong- och tegelmurar och stålräcken utformats. Materialvalen och detaljerna följer samma tema som i Sparken vilket skapar en gradvis övergång som binder ihop Sparken med Broparken. Parkourföreningen har aktivt deltagit i utformningen av ytan för att säkra god funktion i form och materialval. Många av de äldre, sjuka men ändå karaktärsskapande träden som tidigare fanns i parken har fått ge plats för den nya utformningen eller ersatts med nya träd. Raden av lagerpopplar längs älven har förnyngrats och läget har anpassats till att följa dagens strandlinje. Några av de större äldre träden i parken sparades, speciellt skyddad var eken uppe i parkens nordöstra hörn nära Tingshuset. I parken har många nya, för staden exotiska trädarter planterats. Både träd och perenner har valts för att kontrastera varandra i färg och form.

Fakta

Arkitekt: WSP, S. Åslund (2013, invigning)

Broparken/ Storgatan/ Brogatan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus