Startsida Umeå kommun

145. Kulturhus, hotell och butiker kv. Heimdal

Genom att ta i anspråk en del av det tidigare obebyggda kajområdet och bygga över Västra Strandgatan, har det blivit möjligt att uppföra ett kulturhus kopplat till butiker och hotell. Ett kommunalt/privat bolag, Väven AB, uppför en anläggning om nästan 25 000 kvadratmeter, ett projekt som är en del av en större satsning kallad Staden mellan broarna.

Umeå kommun blir genom stadsbiblioteket den dominerande hyresgästen i kulturhusdelen. Flytten hit från ett mer centralt och inarbetat läge vid Vasaplan är omdiskuterad. Utöver biblioteket kommer flera scener, ett kvinnohistoriskt museum och kontor för Umeå kommun, Kultur att finnas i byggnaden.

Den kommersiella delen utformas delvis som en galleria, stans fjärde i ordningen. Hotellet inryms i en hög byggnad som kompletterar det ombyggda Stora Hotellet, där även en äldre stallbyggnad på den tidigare gården bevaras.

Exploateringen har krävt rivning av ett antal byggnader: 1960-talshotellet Strand och ett relativt stort trähus i klassicistisk arkitektur från 1923 vid Thulegatan. Rivning av ett butiks- och bostadshus från 1950-talet mellan Stora Hotellet och Reiniusska gården har möjliggjort en strategisk entré från Storgatan.

Två nya höga hus växer nu samtidigt upp i centrum av Umeå. Liksom i kv Forsete består även Vävens fasader av vitt glas och fönsterband. Här finns dock en mer lekfull och tilltalande gestaltning, ett genomgående böljande fasadtema som väcker nyfikenhet. Att fasaderna uppvisar tydliga likheter med redan byggda kontorshus i Hellerup, Köpenhamn (V. Lauritzen Architects), spelar mindre roll. De rundade hörnen och de vågformade glasfasaderna utgör där stiliserade vågor; arkitekterna bakom Väven hänvisar till inspiration av Umeås björkstammar.

Från Storgatan bjuder det höga hotellet på en spektakulär vy: bakom trä- och tegelbyggnaderna från slutet av 1800-talet reser sig nu en mäktig vägg av 2010-talsarkitektur. Intresseväckande men kanske också provocerande. Placeringen av hotellet i riktning längs långgatorna är tveksam, bryter tidigare bebyggelsemönster och skapar onödigt mycket skuggor.

Antal höghus i Umeå ökar i snabb takt och stadssiluetten förändras. Från broarna, de södra infarterna till centrala stan, kommer det stora och ljusa komplexet att bryta av från den i övrigt låga och dämpade stadsbilden. En signal om nya tider. Och kulturhuvudstadsår.


Se även: Arkitekturguide 2001, Reiniusska gården, Stora Hotellet och Vasaplan.

Fakta

Arkitekt: Snøhetta, R. Grasdal (2010-2014) och White Arkitekter, Lennart Sjögren, Maria Olsson, (2011-2014.)

Planarkitekt: Tomas Strömberg och Olle Forsgren, (2011)

Storgatan/ Thulegatan/ Västra Rådhusgatan/ Västra Strandgatan.