Startsida Umeå kommun

147. Sjukhus- och universitetsområdet

Universitetsområdet och Norrlands universitetssjukhus (NUS) har under det senaste decenniet utökats med ett antal nya enheter. Samtidigt har de konstnärliga utbildningarna samlats och flyttats till Konstnärligt campus vid Umeälven.

Landskapet har ”stagats upp” genom en ny axel, Daniel Naezéns gata, diagonalt mellan sjukhusområdet och universiteten. Gatan går från resecentrat Umeå Östra i riktning mot universitetsdammen och utgör en frekventerad bussgata.

Bland de många nytillskotten kan nämnas påbyggnaden av den s.k. Lindellhallen, rummet mellan Samhällsvetarhuset och universitetsbiblioteket, med en central rotunda innehållande föreläsningssalar och smyckad med en muralmålning utförd av Lage Lindell. Taket har höjts med elva meter och rummet försetts med glasfasader mot norr och söder. Ljuset förs på ett fint sätt in till kaféet placerat på rotundans tak, som knyts samman med övriga lokaler via spänger. De nedtonade lokalerna från universitetets tillkomst har därmed fått en festlig kontrast.

Gräsmattorna i parkrummet runt dammen har kompletterats med soldäck och bryggor, terrasser och broar. Målet har varit att skapa en ickehierarkisk, kreativ mötesplats mellan studenter, forskare och lärare.

Sydväst om dammen – vid en av stadens många rondeller – har Samverkanshuset knutits direkt till Förvaltningshuset, men med en indragen huvudentré mot gatan. Byggnadens plan utgör ett cirkelsegment och de två övre våningarnas glasade och utåt lutande fasader dominerar över det för området gemensamma gula teglet. Greppet förefaller mera präglat av tidsandan än platsen och funktionen.

Ett led i sjukhusets omstrukturering och utbyggnad utgör den nya enheten för onkologi, barn och kvinnosjukvård (byggnad 27), som mot sydost anslutits till den befintliga sjukhusväven. Entrétorget vetter mot Klintvägen och den kompakta strukturen erhåller ljus från en stor lanternin i den höga entréhallen med entresolplan. Genom fasadernas ljusa och delvis profilerade betongelement anknyter byggnaden till områdets karaktär. Accentuering av entréfasaden med hjälp av den liggande träpanelens varma kulör, placerar byggnaden i 2010-talet.

Se även Arkitekturguide Umeå 2001, Universitetsområdet.

Fakta

1. Lindellhallen

Arkitekt: Tirsén & Aili, H. Tirsén, (2007)

2. Universitetsparken

Landskapsarkitekt: Sweco, T. Andersson, (2009)

3. Samverkanshuset

Arkitekt: Arkinova, P. Jönsson, 2002. B. Håkansson, (2004 ombyggnad)

4. Hus 27

Arkitekt: WSP/Link, P. Jönsson, (2007) (programhandling av White Arkitekter E. Berg, O. Bergström och K. Nyberg).

Inredningsarkitekt: Link, K. Brunnström.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus