Startsida Umeå kommun

148. Midgårdsskolan

Regementsområdet har sedan slutet av 1990-talet, då området lämnade statens ägo, genomgått en omvandling till företagspark. I samband med denna omvandling tillkom Midgårdsskolan som består av två ombyggda regementsbyggnader samt en ny byggnad som binder samman dessa.

För att inte konkurrera med regementets kraftfulla gula byggnader har för den nya byggnadsdelen valts rött tegel med inslag av grå puts och gråa fasadskivor. De befintliga byggnaderna har putsats grå för att ansluta till den nya arkitekturen. Även fler material som exempelvis trä och betongelement har adderats till den nya byggnadsdelen. För en del av nybyggnaden, en blackbox, har tegelröda betongelement använts. Detta upplevs som ett gestaltningsuttryck för mycket.

Midgårdsskolans entréhall med dess glasade fasad mot en centralt belägna gårdsyta, ger den besökande en känsla av öppenhet. Från entréhallen nås skolans fik med scen, aula i form av en blackbox och bibliotek. Även ett flertal mindre gröna gårdar har knutits till detta centrala parti av byggnaden. En av dessa är en omsorgsfullt utformad atriumgård.

Se även:Arkitekturguide Umeå 2001, I20 / Umestan Företagspark.

Fakta

Arkitekt: FFNS Arkitekter K. Ehnberg-Gunnarsson och S. Ehnberg, (2001)

Landskapsarkitekt: WSP, A. Glassel

Regementsområdet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus