Startsida Umeå kommun

26. Mimerskolan

Läroverksbyggnaden gavs vid sin tillkomst en enkel rektangulär planform. Med tre våningar i rödbrunt tegel, vilande på en kraftig sockel av granit, ger byggnaden ett mäktigt intryck som förstärks av sydfasadens tre spetsigt avslutade risaliter och ett brant tak med dekorativa takkammar. Fasaden återspeglar byggnadens inre med lärosalar mot öster och väster, trapphall mot söder och samlingssal mot norr.

Flyglarna tillkom 1922 och 1935 och bildade en bakgård mot norr. Denna lättas idag upp av 1997 års skickligt utförda bibliotekstillbyggnad (se: Mimerskolans bibliotek).

Mindre skonsam var 1980-talets ombyggnad, då den mörka färgsättningen på tak och fönster förändrades och utrymmet mellan de smäckra takkammarna täpptes igen av fula ventilationsdon.

I samband med att byggnaden gjordes om till hotell 2015 utfördes diverse restaureringsarbeten.

Fakta

Arkitekt: J. Nordqvist, (1892)

Kungsgatan 75

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus