Startsida Umeå kommun

78. Universitetsområdet

Byggnader i gult tegel med platta tak uppbrutna av olikformade lanterniner, strikta fönsterrader och inglasade korridorbroar bildar ett komprimerat stadslandskap. En stad i staden som genom material, formspråk och ett generöst parkrum med flera offentliga konstverk tydligt uttrycker en sammanhållen identitet; detta är Umeå universitets campus.

Universitetet invigdes 1965 och då hade några år tidigare beslut tagits om placeringen av universitetet, nordost om sjukhusområdet, samt en första utbyggnadsplan arbetats fram. De första kvarteren i södra delen av området, de så kallade laborativa storkvarteren som delvis anknöt till sjukhusområdets arkitektur, påbörjades. Vid slutet av 60-talet, då kostnadseffektivt och flexibelt byggande var ledmotivet utformades området kring universitetsdammen med Samhällsvetarhuset, Humanisthuset, Universum och Förvaltningshuset. Dessa byggnader, som under 1990-talet växt på höjden med en eller två våningar, har än dock bibehållit sin karaktär från tillkomstperioden genom de till synes platta taken och atriumgårdarna som ger ljus åt verksamheten.

Skogshögskolan, som tillhör Sveriges lantbruksuniversitet, uppfördes i den östra delen av campus och invigdes 1978. Det är en byggnad som är väl inlemmad i skogsbrynet och som följer landskapets topografi.

Under 1980-talet, då endast Aula Nordica och förvaltningens punkthus väster om dammen uppfördes, växte sig lokalbehoven allt större vilket bådade för 1990-talets intensiva byggnadsfas. Denna kännetecknas av en friare gestaltning av ny- och påbyggnader genom tydligare entrépartier och generösa ljusgårdar. Några exempel är Beteendevetarhuset, MIT-huset, Lärarutbildningshuset samt Samhällsvetarhusets påbyggnad. Ljusgårdarna blir till oaser där öppna planlösningar ger rymd och konstnärliga utsmyckningar ges stort utrymme.

Universitetsområdet har också under denna period förtätats. KBC, Kemiskt Biologiskt Centrum, är en stor byggnadsvolym som placerats i den äldre delen av campus och som effektivt sammanlänkar kvarteret vilket ger en stadsmässig karaktär.

Se även: Sjukhus- och universitetsområdet.

Fakta

1962-1999

Utbyggnadsplan: H. Brunnberg

1. Biologi-, Naturvetar-, Kemi och Fysiologi/ Botanikhuset, (1967-71)

2. Förvaltningshusen: A4 Arkitektkontor, L. Lundström, (1967 och 1984); Om-och tillbyggnader: Arkinova Arkitekter,

R. Bergeå, (1997 och 1999)

3. Samhällsvetarhuset och UB: A4 Arkitektkontor, L. Lundström, (1968); På- och ombyggnader: FFNS Arkitekter,

B Håkansson, (1990 och 1997)

4. Universum: A4 Arkitektkontor, L. Lundström, (1969)

5. Humanisthuset: A4 Arkitektkontor, L Lundström,

(1972); Påbyggnad: B Svensson, (1994)

6. Skogshögskolan: A-gruppen i Umeå, B Håkansson, (1978)

På- och ombyggnad: Arkinova Arkitekter, R Bergeå, (1997)

7. Aula Nordica: HJS, B Håkansson, (1988)

8. Beteendevetarhuset: B Larsson, (1993)

9. MIT-huset: Olsson & Sjölin Arkitektkontor AB, G Sjölin/ O Olsson, (1994)

10. Lärarutbildningshuset: FFNS Arkitekter AB, B Håkansson,(1996)

11. Kemiskt Biologiskt Centrum: VAB, S Burman, (1999)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus