Startsida Umeå kommun

82. Ålidhem

Hösten 1960 blev stadens ledning medveten om att universitetet skulle komma att kräva mycket stora ytor även för bostäder. Det obebyggda området söderut låg inom gångavstånd och borde reserveras för bland annat studentbostäder. Därför stoppades en redan färdig villaplan av stadsarkitekten Fridén. Det nya Umeå var på gång!

Stadsarkitektkontoret författade ett digert program för tung bostadsbebyggelse med studentbostäder närmast universitetet. Trafikseparering,som skiljer oskyddade trafikanter från fordonstrafik, föreskrevs liksom ett konsekvent inre system för gående och cyklister, med skolor och butiker. Idén hade kommit från den amerikanska staden Radburn, som infört liknade principer redan i slutet av 1920-talet, då man där börjat inse bilismens faror. Behovet av parkeringsplatser framhölls.

Planuppdraget gick till det unga arkitektkontoret ELLT, Engström, Landberg, Larsson, Törneman, som under studietiden vunnit en tävling om krematorium i Gävle. De indelade det stora (8 500 personer) området i fem enklaver, som enligt programmet tar vara på vintersolen. Varje enklav fick i söder 2 våningar med öst-västlig orientering och låga tak, i mellanpartiet 3 våningar i nord-sydlig orientering med sol in mellan husen. Slutligen, mot norr, en täthusmur om 4 à 5 våningar, östvästligt orienterade och endast skuggande parkeringsplatserna. Husen skulle ges en röd färgton som stadsdelskaraktär. Gatorna och esplanaderna föreslogs planterade med björkar, liksom i den gamla rutnätsstaden. Kollektivtrafiken studerades noga och det centrala värmeverket fick konstnärlig utsmyckning av Einar Höste och Lars Englund. Däremot övergavs idén med sopsug via ett centralt kulvertsystem.

När högstadieskolan i centrum skulle byggas våren 1977 framkallade det kravaller, som gav eko i hela landet. Ockupanterna hävdade att skoltomten skulle ses som parkmark. Sedan dess har bland annat centrumområdet förtätats och de överstora parkeringsytorna delvis planterats. Januari 2001 föreslås just de avsnitten bebyggas med nya bostäder.

Fakta

Arkitekt: Stadsplan: ELLT Arkitektkontor AB, A. Engström och G. Landberg, 1965

Ålidhem

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus