Startsida Umeå kommun

95. Ersboda

Översiktsplanen för Ersboda föregicks av en postenkät till stadens bostadsköer. Enkäten hade utformats av statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Som skäl för enkäten framförde man krav på vidgat samråd på kommunal nivå. Efter hanteringen av Mariedals byalag fyra år tidigare hade dock allmänhetens tilltro till demokratin krympt och därmed även intresset.

Från början var området tänkt för 5–6 000 personer men kom att planeras för ca 9 000 innevånare. Området är stort, ca 400 ha, varav 100 ha reserverades för ett stort antal arbetsplatser i en vägbullerskyddande zon i utkanterna. Den kvadratiska formen omöjliggjorde effektiva busslinjer med bebyggelseband av högst en kilometers bredd. Följden blev inte ett utan två områden med var sin uppsättning av centrumfunktioner. Västra centrum förlorade under slutet av 90-talet en stor del av sin kommersiella kraft till områdets sydvästra hörn vid köpcentret OBS!. Det hängde även samman med att västra centrum är svårt att nå med bil.

Östra centrum har eget Folkets Hus, är mera självständigt och lätt att nå. Bebyggelsen består av stora och små hus, höga och låga, terrasshus och enfamiljshus i en medvetet blandad form för att motverka ensidighet och segregation. Terrasshusen med källarparkering erbjuder en speciell bostadskvalité, därtill med centrala lägen i både östra och västra delarna.

Mellan östra och västra delen finns en grupp originella, trekantiga hus, ”Toblerone” i folkmun. Med stort antal arbetsplatser, omfattande service och natur inpå knutarna har Ersboda stor möjlighet att utvecklas till självständig stadsdel. Drömmen om hus i park och mängden av sank naturmark, som förädlats till grönområden, har medfört en mycket uppdelad stadsbild, som dock genom sina många stora hus ger en känsla av stadskvarter i skogen.

Fakta

Arkitekter: G. Färjare och A. Berg Stadsbyggnadskontoret, Områdesplan och stadsplan V Ersboda, (1978, 1980)

Västra Ersboda

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus