Startsida Umeå kommun

97. Renmarkstorget

Omdaningen av Renmarksesplanaden till torg mellan Storgatan och Skolgatan skedde i samband med den centrumförnyelse, som inleddes i början av sextiotalet. Torgytan färdigställdes 1984.

Torgrummets sneda avgränsning mot öster erinrar om esplanadens och Renmarksbäckens sträckning.

Byggnaderna mot torget har alla uppförts mellan 60-talets början och 80-talets mitt. De senare, norr om Kungsgatan, ritades i stadsbildsanalysens anda med ljusare fasadmaterial och snickerier, lättare till karaktären och med synliga tak. Inslaget av bostäder gör platsen levande även på kvällen.

Erik Thelaus har ritat tre av byggnaderna. Bland dem bör särskilt Centrumhuset uppmärksammas för sina höga arkitektoniska kvaliteter.

Fakta

Umeå kommun, Tekniska kontoret, Centrumhuset: H. J. Klemming

E Thelaus Arkitekter, E. Thelaus, (1960, 1984)

Renmarkstorget 8

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus