Startsida Umeå kommun
Meny

Arkitekturguide

Ett tränat öga kan lätt urskilja vilket årtionde husen byggts i. Exempelvis har vi trettiotalets vita funkishus med perspektivfönster och rundade hörnbalkonger, femtiotalets bostadskvarter med barnstuga och lekpark med plaskdamm och sjuttiotalets platta tak och fönsterbandsarkitektur som präglades av den tidens syn på rationalitet, elementbyggeri och modultänkande.

Kvarteren speglar sin tid

Inte bara husen utan även kvarterens olika karaktär och läge och därmed stadsplanerna speglar sin tid och under vilka ekonomiska villkor de tillkommit. Femtiotalets framtidsoptimism och medvetna satsning på att varje ny stadsdel skulle vara självförsörjande på samhällsservice har under det senaste decenniet förbytts till planeringsvillkor där stormarknader får ersätta stadsdelsbutikerna, storskolor ersatt byskolorna och bostäder nästan enbart kan byggas åt de rika i samhället.

Arkitekturguiden fram till 2001

2001 utlyste regeringen Arkitekturåret. Målsättningen var att särskilt lyfta fram arkitektur, formgivning och design under året. En mängd statliga, regionala och lokala institutioner var engagerade för att förmedla detta budskap och skapa större förståelse för dessa begrepp. Regeringen poängterade speciellt kommunernas särskilda ansvar för detta. Denna arkitekturguide var en del av Umeå kommuns satsning på Arkitekturåret 2001.

Arkitekturguiden 2001–2013

Under 2013–2014 har arbete pågått med att ta fram en uppdaterad upplaga av arkitekturguiden från 2001. Den uppdaterade upplagan spänner över åren 2001 till 2013 och omfattar bostäder, offentliga byggnader, kommunikationer mm. Nytt för denna upplaga är att ett avsnitt om parker har lagts till. Båda upplagorna finns att ladda ner till höger i sidan.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-09

Sidans kortadress: www.umea.se/arkitekturguide