Startsida Umeå kommun

Om arkitekturguiden

Förord

Med avstamp från millennieskiftet och den tidigare utgivna arkitekturguiden över Umeå har denna guide arbetats fram. Guiden är Byggnadsnämndens bidrag till kulturhuvudstadsåret och guidens tillblivelse har även utgjort en temperaturmätare på både de senaste årens planeringsarbeten och den pågående stadsförnyelsen. I arbetet med att ta fram de enskilda objekten såg vi, trots den förhållandevis korta tiden från föregående guide, att många nya och intresseväckande byggnadsverk tillkommit, stadsdelar, byggnader och parkmiljöer. I samarbete med Gator och Parker har därför också ett flertal nya parker beskrivits, vilket är ett spännande nytillskott i den nya guiden.

Processen med att inventera och göra urval har varit mångt och mycket en kollektiv och lärande process. Att med ord och meningar beskriva såväl stadsmiljö som enskilda byggnader är en utmaning men också en nödvändighet. Orden ska spegla verkens utformning och förhållande till sin omgivning men också vägleda läsare och betraktare i det som är nytt och förändrat. Det som utmanat oss som medverkat som textförfattare och fotografer är att ni som läsare ska få en god bild som möjligt av Umeås arkitektur och pågående utveckling. Vi hoppas därför att denna guide som lanseras som ”app” kommer att ge dig som användare och läsare nya insikter samt god vägledning till de byggnadsverk som uppförts de senast åren.


Tomas Strömberg
Planchef


Perioden 2001 - 2013

Under 2000-talets inledande årtionde utvecklades centrumkvarteren relativt långsamt samtidigt som staden växte kraftigt i ytterkanterna, bland annat tack vare universitetets fortsatta expansion. Initiativ i centrum från kommunen eller enskilda fastighetsägare saknades nästan helt.

Idag, under Kulturhuvudstadsåret 2014, sätter fyra omfattande och storskaliga nybyggnadsprojekt sin prägel på centrum. I sluttningen mellan Storgatan och älven byggs det stora kulturhuset ”Väven”, vid Rådhustorget omdanas kvarteret Forsete med en utökad galleria, vid Vasaplan har bygget av ett nytt badhus påbörjats och vid järnvägsstationen har passagen under järnvägen, Saras tankegång i folkmun, samt nya perronger och torgets omvandling färdigställts. Gator och torg i stadskärnan ges ny beläggning samtidigt som tillgängligheten ökar till butikerna, gatubelysningen ses över samtidigt som bilarna får begränsat utrymme till förmån för bussar, fotgängare och cyklister. Förtätning av fler innerstadskvarter kan starta när bilarna ”körts ut”. Stadskärnan berikas alltmer av ett större och mer varierat utbud.

I stadsdelen Väst på stan och väl synliga från Vännäsvägen reser sig två grupper av höga hus uppförda i 2000-talets början. Här ligger stadsdelens senast färdigställda bostadsområde Dragonfältet som resultat av en arkitekttävling 1997.

Dragonskolan, en gång Sveriges största gymnasieskola, byggdes om 2009–2011 för att anpassas till nya verksamhetskrav. I närheten ligger också brandstation, polishus, hälsocentral och äldreboende. Hälsocentralen och bostäderna byggdes 2003. För närvarande pågår en omfattande tillbyggnad av polishuset.

Noliaområdet har sedan 1980-talet gradvis kompletterats med flera nya anläggningar. Två sammanbyggda hallar för ishockey stod klara 2005. Hallarna planerades för att också användas för utställningar vid olika mässor. En curlinghall i hallarnas förlängning och nya läktare vid bollplanerna från 2010-talet är de senaste tillskotten. Öst på stan är det, förutom Konstnärligt campus även Botniabanans nya stationsbyggnad Umeå Östra och näraliggande bostadsbebyggelse Öbacka Strand vid älven, som signalerar den nya tiden. På sikt planeras ytterligare bebyggelse på de stora öppna ytorna mellan stationsbyggnaden och den nya landbron Sjukhusbacken. Platsen har då goda förutsättningar att utvecklas till ett stadsdelscentrum. På det f.d. industriområdet nere vid älven växer Umeå universitets Konstnärliga campus. Kring en gemensam entrégård som nås från Östra Strandgatan ligger de nya institutionerna för Konst, Design och Arkitektur liksom det nya Bildmuseet.

Umeå 2050- en vision om Umeås centrala stadsdelar


Utanför centrumstadsdelarna sker den kraftiga tillväxten framför allt norr om älven. Bostadsområden som Lilljansberget, Sandåkern, Mariestrand, Gimonäs och sista etappen av Tomtebo har tillkommit under perioden som ger Umeå ett rejält tillskott av bostäder i flerfamiljshus. Tyvärr har dock bostadsbyggandet inte kommit ikapp efterfrågan vilket innebär att vi i dagsläget saknar ett tusental bostäder. Ett stort område för egnahem öster om Tomtebo kallat Tavleliden har iordningställts i en första etapp och fylls snabbt på med nya villor.

För närvarande är omfattande tät nybebyggelse planerad i Olofsdal mellan stadsdelarna Mariehem och Nydalahöjd liksom på lite längre sikt även på Ön. Trafikverkets långsiktiga satsning på en ringled runt Umeå ser efter många turer ut att kunna slutföras. Den vackra Kolbäcksbron från 2001 med sin asymmetriska pylon binder ihop den Östra länken förbi flygplatsen. Den sista etappen, Västra länken över Röbäcksslätten, bör kunna tas i bruk före år 2020. När tung genomfartstrafik så småningom kan gå förbi stadskärnan på en ringled, ges helt nya möjligheter att bygga täta och centrumnära stadskvarter i nuvarande vägområden.

Den nybyggda Botniabanan med sina välstuderade broar och teknikbyggnader samt andra infrastruktursatsningar har också påverkat utvecklingen i hög grad under perioden. Järnvägen binder samman kustkommunerna till en gemensam arbetsmarknad med bekväma pendlingsavstånd. Hamnen som är isfri hela vintern bygger ut för att möta en ökad efterfrågan på godstransporter. Finlandstrafiken som efter EU-inträdet gått på sparlåga har äntligen utökats och förbättrats tack vare aktiv medverkan från de bägge städerna Vasa och Umeå. Flygplatsen med cykelavstånd från centrum har växt till att vara en av landets mest trafikerade flygplatser.

Umeå har de senaste fem åren blivit en allt intressantare etableringsort för många verksamheter som tidigare inte investerat norr om Stockholm. Stora kontorsetableringar pågår framför allt i stadskärnan. Ett växande antal företag inom bland annat konsultverksamhet och andra privata företag men även statlig administration fyller ut nya våningsplan i de tillbyggda kontorshusen. I samband med dessa påbyggnader prövas även möjligheten att bygga fler bostäder som kan bidra till att göra centrumkvarteren mer levande. Galleriorna i centrum växer och förnyas, dock inte med någon märkbart negativ påverkan på alla småbutiker som tillsammans gör centrumhandeln mer attraktiv. Samtidigt ser vi liksom i andra städer en utökad restaurangkultur i centrum. Trottoarserveringar fyller stadens gator med liv under en allt större del av årets dagar och nätter.

Stormarknadshandeln som ligger i anslutning till ringleden, och sedan länge är etablerad på Ersboda och Strömpilen, har utökats med ett nytt handelsområde Klockarbäcken i väster. Nu väntar staden bara på att IKEA etablerar sig vid den södra infarten. Tillväxten i nya och gamla företag och ett rikare utbud av service och arbetstillfällen har också medverkat till att allt fler väljer att bosätta sig i Umeå. För att hantera en snabb och samtidigt långsiktigt hållbar tillväxt mot 200 000 invånare har staden formulerat ett antal tillväxtstrategier i sin översiktsplanering. Tillväxten tänks i huvudsak hanteras genom förtätning där blandstadens principer ska tillämpas. Den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna tilldelades år 2012 Sveriges Arkitekters Planpris.

Under året 2014 är Umeå Europas kulturhuvudstad med allt vad det kan innebära för en ökad uppmärksamhet från omvärlden. Umeå håller kanske på att bli ett nordligt storstadsalternativ med sitt rika kulturliv, en ung växande befolkning och med goda förutsättningarför en fortsatt hög och långsiktigt hållbar tillväxt.


Olle Forsgren
Stadsarkitekt 2014

Kontakt

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
detaljplanering
070-611 14 49

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus