Startsida Umeå kommun
Flicka med vattenglas

Vindelälvsåsen

Kommunfullmäktige fastställde vattenskyddsområdet för Vindelälvsåsen i februari 2016. Beslut togs även om att utreda konsekvenserna och eventuella åtgärder för att underlätta för boende och verksamma i området.

Inom skyddsområdet finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas samt hur olika produkter ska hanteras. Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenresurser och därför är det viktigt att vattnet skyddas från föroreningar.

Primär, sekundär och tertiär skyddszon

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika skyddszoner. I dessa zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning. De särskilda bestämmelserna inom ett vattenskyddsområde kallas för vattenskyddsföreskrifter.

Fastställt i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställde vattenskyddsområdet 29 februari 2016. Beslut togs även om att utreda konsekvenserna och eventuella åtgärder för att underlätta för boende och verksamma i området.

Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter och hanteringar börjar gälla ett år efter det att denna föreskrift trätt i kraft. För befintliga anmälningspliktiga verksamheter, hanteringar och uppvärmning behöver en anmälan inte vara inlämnad förrän ett år efter det att dessa föreskrifter trätt i kraft. Det är för att de som är verksamma inom området ska ha tid att anpassa sina verksamheter till de nya reglerna.

Ärendestatus

Kommunfullmäktiges beslut 29 februari 2016 överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsens avslag är överklagat till regeringen som ännu inte beslutat i frågan. Även om ärendet har överklagats gäller de beslutade föreskrifterna.

Kontakt

Hanna Jonsson
planerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 52
hanna.jonsson@umea.se

Per Grünhagen
VA chef
Vakin
090-16 14 79
070-540 14 79
per.grunhagen@vakin.se

Joakim Linder
miljöinspektör
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 75
joakim.linder@umea.se

Sidan har granskats 2019-08-06

Sidans kortadress: www.umea.se/vattenskydd