Startsida Umeå kommun
Flicka med vattenglas

Vindelälvsåsen

Kommunfullmäktige fastställde vattenskyddsområdet för Vindelälvsåsen i februari 2016. Beslut togs även om att utreda konsekvenserna och eventuella åtgärder för att underlätta för boende och verksamma i området.

Inom skyddsområdet finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas samt hur olika produkter ska hanteras. Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenresurser och därför är det viktigt att vattnet skyddas från föroreningar.

Primär, sekundär och tertiär skyddszon

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika skyddszoner. I dessa zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning. De särskilda bestämmelserna inom ett vattenskyddsområde kallas för vattenskyddsföreskrifter.

Kontakt

Hanna Jonsson
planerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 52
hanna.jonsson@umea.se

Per Grünhagen
VA chef
Vakin
090-16 14 79
070-540 14 79
per.grunhagen@vakin.se

Joakim Linder
miljöinspektör
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 75
joakim.linder@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-21

Sidans kortadress: www.umea.se/vattenskydd