Startsida Umeå kommun

Primär skyddszon

Nedan finns en sammanfattning av skyddsföreskrifter för tertiär skyddszon.
Här hittar du de fullständiga föreskrifterna (pdf).

Miljöfarlig verksamhet

Hantering av petroleumprodukter, kemikalier och andra skadliga ämnen

 • För befintliga företag krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hantera petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor, exempelvis bensin, diesel, etanol med mera. Det är förbjudet att starta nya företag som hanterar sådana produkter och vätskor. Byggnader som värms upp med petroleumprodukter ska anmälas till miljö-och hälsoskyddsnämnen och all annan hantering av sådana produkter och vätskor är förbjudet.
 • Det är förbjudet med förvaringsbehållare (cisterner) som är större än 250 liter och permanenta förbränningsmotorer om de inte uppfyller vissa säkerhetskrav.
 • Det är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel, förutom vid användning på djur inomhus eller vid hushållsanvändning inomhus och på fasad. För att använda växtnäringsämnen behövs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden, dock inte vid hushållsanvändning.
 • Hantering av andra ämnen som kan vara skadliga för yt- och grundvatten ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, detta gäller inte för färg, lösningsmedel och liknande i hushållet eller för underhåll av byggnader.
 • Det är tillåtet att ha vanligt drivmedel i tankar som är nödvändigt för att köra bilar, skotrar, arbetsmaskiner och liknande fordon som är i bruk. Det är även tillåtet att fylla på, förvara och transportera maximalt två dunkar med 20 liter drivmedel per dunk samt hantera mindre mängd än 5 liter av andra petroleumprodukter och kemikalier.

Transport av farligt gods, upplag och väghållning

 • Farligt gods får endast trasporteras på järnvägar och på de vägar som länsstyrelsen har pekat ut för farligt gods, till exempel väg 363.
 • Det är förbjudet att lagra asfalt och oljegrus samt att det krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att lagra vägsalt.

Täktverksamhet, schaktningsarbeten med mera 

 • Befintlig materialtäkt för husbehov ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden och det krävs tillstånd för att starta nya. Andra materialtäkter är förbjudna att starta. Det är även förbjudet att bedriva täktverksamhet lägre än 3 meter från grundvattennivån samt att utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden köra fordon inom täktområdet.
 • För att utföra schaktningsarbete krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, förutom i de fall arbetet prövas av miljödomstolen eller länsstyrelsen samt för byggnader som fått bygglov.

Jordbruk och skogsbruk

 • För att få förvara ensilage (djurfoder) i silo (förvaringsbehållare) krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • Det är förbjudet att ha kvar högar av grot (grenar, toppar med mera), bark och timmer mer än två säsonger och tillfälliga högar kräver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillstånd krävs även för att markbereda med maskin och bryta stubbar.

Vatten och avlopp, avfall samt energianläggningar

 • Det är förbjudet att anlägga nya avloppsanläggningar med infiltration samt att tvätta fordon där vattnet rinner ut till dagvatten eller mark.
 • Det är förbjudet att deponera (lägga på soptipp) avfall.
 • Det är endast tillåtet att lägga upp snö från det primära skyddsområdet.
 • Det är förbjudet att göra nya energianläggningar i berg och grundvatten, exempelvis bergvärmeanläggning. För nya ytjord- och sjövärmeanläggningar krävs det tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden, desamma gäller för andra typer av borrningar eller liknande arbeten.
 • För att anlägga en ny vattenbrunn krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • Läs mer om krav på vatten och avlopp.
Karta vattenskyddsområde

Klicka för att se de olika skyddszonerna